Od roku 2004 sa druhý utorok v mesiaci február označuje ako Svetový deň bezpečného internetu. S internetom a jeho nástrahami sa v dištančnom vzdelávaní stretávame všetci deň čo deň, preto sme počas hodín informatiky diskutovali aj na túto tému. Žiakov základnej školy a osemročného gymnázia táto téma zaujala a neváhali sa aktívne zapájať do rozhovoru či klásť otázky a hovoriť aj o vlastných skúsenostiach. V horlivej diskusii by žiaci pokračovali aj nasledujúcu hodinu, tú sme však už k dispozícií nemali. Tému bezpečného internetu sme ukončili zhodnotením nášho rozhovoru a vyplnením dotazníka k danej problematike.

Témou bezpečnosti na internete sa zaoberali aj prváci gymnazisti, ktorých úlohou bolo vytvoriť v prostredí na rastrovú grafiku informačný leták.