Organizácia maturitnej skúšky

Maturitnú skúšku vykonávajú žiaci štvrtého a piateho ročníka v súlade so znením príslušných právnych predpisov a v termínoch určených pre ich konanie Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vo štvrtom ročníku absolvujú žiaci štvrtého ročníka maturitnú skúšku zo slovenského jazyka. V piatom ročníku vykonávajú žiaci maturitnú skúšku z anglického jazyka a z dvoch povinne voliteľných predmetov – z jedného z nich sa maturitná skúška vykonáva v anglickom jazyku. V prípade záujmu môžu vykonať maturitnú skúšku z ďalších, dobrovoľných predmetov.

Predmety maturitnej skúšky pre triedy gymnázií s dvoma vyučovacími jazykmi s päťročným štúdiom sú:

  1. slovenský jazyk a literatúra,
  2. druhý vyučovací jazyk – anglický jazyk,
  3. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných predmetov, z ktorého sa maturitná skúška vykoná v anglickom jazyku,
  4. jeden voliteľný predmet až štyri voliteľné predmety.

Štátna jazyková skúška C1

Žiaci piateho ročníka majú možnosť súbežne s maturitou vykonať odbornú štátnu jazykovú skúšku na úrovni C1. Štátna jazyková skúška je vykonávaná v kooperácii so Štátnou jazykovou školou, Veľká okružná ul. 24, Žilina.

Náš článok o úrovni angličtiny C1 v Life Academy »