Organizácia maturitnej skúšky

Organizácia maturitnej skúšky

V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

Rozhodol, že sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 NEBUDE konať.

  • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.

Maturitnú skúšku vykonávajú žiaci štvrtého a piateho ročníka v súlade so znením príslušných právnych predpisov a v termínoch určených pre ich konanie Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vo štvrtom ročníku absolvujú žiaci štvrtého ročníka maturitnú skúšku zo slovenského jazyka. V piatom ročníku vykonávajú žiaci maturitnú skúšku z anglického jazyka a z dvoch povinne voliteľných predmetov – z jedného z nich sa maturitná skúška vykonáva v anglickom jazyku. V prípade záujmu môžu vykonať maturitnú skúšku z ďalších, dobrovoľných predmetov.

Predmety maturitnej skúšky pre triedy gymnázií s dvoma vyučovacími jazykmi s päťročným štúdiom sú:

  1. slovenský jazyk a literatúra,
  2. druhý vyučovací jazyk – anglický jazyk,
  3. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných predmetov, z ktorého sa maturitná skúška vykoná v anglickom jazyku,
  4. jeden voliteľný predmet až štyri voliteľné predmety.

Štátna jazyková skúška C1

Žiaci piateho ročníka majú možnosť súbežne s maturitou vykonať odbornú štátnu jazykovú skúšku na úrovni C1. Štátna jazyková skúška je vykonávaná v kooperácii so Štátnou jazykovou školou, Veľká okružná ul. 24, Žilina.

Náš článok o úrovni angličtiny C1 v Life Academy »