7902 J 74 Gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko–anglické)

 • pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka osemročných gymnázií

Kritériá pre prijímanie na študijný odbor 7902 J 74  gymnázium – bilingválne štúdium v Súkromnej spojenej škole – organizačná zložka Súkromné gymnázium,  Rovná 597/15, 058 01 Poprad  na školský rok 2022/2023

Plánovaný počet na prijatie do prvého ročníka: 26  žiakov (1 trieda).

Prijímaní budú žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka osemročných gymnázií.

Prijatie na základe prijímacej skúšky:

Žiaci budú prijímaní na základe výsledkov prijímacej skúšky, priemerného prospechu za posledné dva ročníky štúdia v základnej škole alebo na osemročnom gymnáziu a dosiahnutých výsledkov vo vedomostných súťažiach počas posledných dvoch ročníkov štúdia v základnej škole alebo na osemročnom gymnáziu.

Prijímacia skúška:

Prijímacia skúška z anglického jazyka bude obsahovo vychádzať zo štátneho vzdelávacieho programu predmetu anglický jazyk. Bude zisťovať úroveň nadobudnutých vedomostí, pričom bude kladený dôraz aj na schopnosť uchádzača vedieť získané teoretické vedomosti flexibilne a kreatívne využiť pri riešení jednotlivých úloh, na schopnosť vedieť nájsť logické súvislosti, schopnosť porozumieť textu a tvorivo s ním pracovať.

Prijímacia skúška sa bude skladať z písomnej a ústnej – konverzačnej časti. Bude trvať 50 minút (písomná časť 45 minút, ústna – konverzačná časť 5 minút) a bude obsahovať úlohy v  rozsahu štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy, najmä:

 • jednotné, množné číslo, nepravidelné množné číslo; určitý, neurčitý člen; počítateľné, nepočítateľné podstatné mená, 
 • synonymá, antonymá
 • privlastňovací pád,
 • prídavné mená, stupňovanie pravidelných a nepravidelných prídavných mien,
 • osobné, privlastňovacie, ukazovacie, opytovacie zámená, 
 • základné, radové číslovky, dátumy, určovanie času,
 • príslovky času, predložky miesta, času a pohybu,
 • plnovýznamové, pomocné, modálne slovesá,
 • prítomný jednoduchý, prítomný priebehový, predprítomný, minulý jednoduchý, minulý priebehový, budúci čas, tvorenie otázky a záporu  slovies 

Témy ústnej – konverzačnej časti: rodina, hobby, šport, bývanie, móda, zdravie, jedlo a nápoje, cestovanie.

Počet bodov, ktoré môže uchádzač získať:  50 (40 – za písomnú časť, 10 bodov za ústnu – konverzačnú časť)

Žiak musí získať minimálne 50 % z celkového množstva bodov, inak nevyhovel podmienkam na prijatie.

Hodnotenie študijných výsledkov:

Pri hodnotení študijných výsledkov za posledné dva roky štúdia sa priemer vypočíta len z hodnotenia známkami. Žiakom, ktorí majú na prihláške predmet v školskom roku hodnotený slovne, bude nahradené toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho školského roka, resp. polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. 

Prospech za školský rok 2020/2021 a prvý polrok školského roku 2021/2022:

 • Priemer do 1,20 6 bodov
 • Priemer do 1,40 4 body
 • Priemer do 1,60 2 body

Do hodnotenia prospechu sa nezapočítavajú známky z výchovných predmetov.

Hodnotenie umiestnenia vo vedomostných súťažiach:

Umiestnenia v školských  rokoch 2020/2021 a 2021/2022:

 1. miesto v okresnom a vyššom kole 5 bodov
 2. miesto v okresnom a vyššom kole 4 body
 3. miesto v okresnom a vyššom kole 3 body

Pri umiestnení vo viacerých súťažiach sa berie do úvahy len najlepšie umiestnenie a body sa pripočítavajú len raz.

Umiestnenie v súťažiach je potrebné doložiť základnou školou overeným dokumentom najneskôr do 2. 5. 2022.

Prijatí budú uchádzači, ktorí úspešne vykonajú prijímaciu skúšku a v poradí sa umiestnia na 1. – 26. mieste.

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe súčtu bodov

 • z prijímacej skúšky,
 • pridelených za študijné výsledky,
 • pridelených za umiestnenia vo vedomostných súťažiach.

Pri rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači s touto prioritou:

 • so zníženou pracovnou schopnosťou (doloženou rozhodnutím lekárskej komisie),
 • vyšší počet bodov v teste z anglického jazyka,
 • účasť v súťaži vyššej úrovne, 
 • lepší celkový priemerný prospech za školský rok 2020/2021 a prvý polrok školského roku 2021/2022. 

Doručenie prihlášok: do 20. 3. 2022

Prijímacie skúšky:

 1. termín: 4. 5. 2022
 2. termín: 11. 5. 2022

Usmernenie k prijímaciemu konaniu na študijný odbor 7902 J 74 – gymnázium, bilingválne štúdium pre školský rok 2022/2023

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.

Novela školského zákona upravuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie  v strednej škole. Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „netalentové odbory“), a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „talentové odbory“). Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký. Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022.

Podmienky prijatia na štúdium v Súkromnej spojenej škole, organizačná zložka Súkromné gymnázium, Rovná 597/15, 058 01 Poprad a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium budú zverejnené na webovej stránke školy www.lifeacademy.sk najneskôr do 18. februára 2022.

Proces podávania prihlášok:

Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu najviac dva netalentové odbory, najviac dva talentové odbory.

Poradie záujmu je informačné pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.

Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

Termíny konania prijímacích skúšok:

 1. termín:   4. 5. 2022
 2. termín: 11. 5. 2022

 

Prihlášku možno podať

 • elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez podpisu alebo
 • v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR  (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného  zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku  podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto  skutočnosti doručia  riaditeľovi  školy  písomné vyhlásenie.

 

Povinnými prílohami prihlášky sú:

 • Správa   z   diagnostického   vyšetrenia   vykonaná   zariadením   poradenstva   a prevencie nie staršia ako dva rokypredkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti – predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.
 • Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávaniapredkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením.
 • Kópie vysvedčení – predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne alebo ak nie je možné, aby základná školy, ktorú žiak navštevuje potvrdila hodnotenie uvedené na prihláške
 • Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha) – predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.

 

Forma podania prihlášky na strednú školu

Ak zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky
 1. Konkrétny formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému, ktorý škola používa. Niektoré údaje budú predvyplnené z databázy školského informačného systému, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca.
 2. Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 14. marca 2022 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. K prihláške pripojí povinné prílohy podľa bodu 1 písm. g) v zoskenovanej podobe ako prílohy k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky.
 3. Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022.
 4. Školský  informačný  systém  po  potvrdení  prihlášky  riaditeľom  základnej  školy a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške. Ak vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského informačného systému na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2022 aj s prílohami podať na príslušnú školu poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.
Ak zákonný zástupca podáva prihlášku v listinnej podobe
 1. Prihlášku vyplní na tlačive 056 MŠVVaŠ SR  / od 1. januára 2022.
 2. Riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdí hodnotenie žiaka uvedené na prihláške bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022; ak potvrdenie riaditeľom základnej školy nie je možné, uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača pripoja k prihláške kópie vysvedčení.
 3. Zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií tlačiva prihlášky a povinných príloh podľa bodu 1 písm. g), podľa počtu odborov vzdelávania, ktoré uviedol v prihláške. Ak nemá možnosť vyhotoviť kópie, vyhotoví ich škola.
 4. Zákonný zástupca každú kópiu prihlášky podpíše a do 20. marca 2022 každú kópiu prihlášky s prílohami podá poštou alebo osobne každej strednej škole, ktorej odbory vzdelávania uviedol v prihláške. Pri podaní prihlášky  poštou  je  určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.
 5. Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu   dohodnúť,   že   prihlášku   podpisuje   iba   jeden   zákonný   zástupca;   o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy.
Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe potvrdené riaditeľom základnej školy.
 1. Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18.  mája 2022 a v tomto termíne  odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí. V počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka, riaditeľ strednej školy rezervuje potrebný počet miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prijímacej skúšky zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť a boli riadne ospravedlnení; týmto uchádzačom určí riaditeľ strednej školy náhradný termín prijímacej skúšky najneskôr do 31. 8. 2022.
 2. Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.
 3. Zákonný  zástupca  sa  môže  proti  rozhodnutiu  riaditeľa  strednej  školy  o  neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Máte záujem o štúdium u nás?

Na našom gymnáziu sme sa naučili, ako sa správne učiť, vyberať si dôležité informácie, zozbierať ich. Hlavne ako vystupovať pred ľuďmi a tvoriť prezentácie, tak aby sme zaujali a povedali to najdôležitejšie. Je to problém väčšiny ľudí na vysokých školách a nielen tam. A to ste nás naučili veľmi dobre. — Dominika Regecová