7902 J 74 Gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko–anglické)

  • pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka osemročných gymnázií

2. kolo prijímacích skúšok

Riaditeľka Súkromnej spojenej školy, Rovná 597/15, Poprad v súlade s § 66 ods. 6 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov rozhodla o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 5-ročného
vzdelávacieho programu v odbore 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium na
nenaplnený počet miest pre šk. rok 2024/2025.

Žiaci, ktorí neboli prijatí na žiadnu strednú školu v 1. kole prijímacích skúšok, si môžu podať
novú prihlášku do 2. kola elektronicky prostredníctvom Edupage alebo poštou na adresu:
Súkromná spojená škola, Rovná 597/15, Poprad do 12. júna 2024. Prijímacie skúšky sa
uskutočnia 18. júna 2024 o 8.00 hod, uchádzačom príde pozvánka. Kritériá prijatia na
štúdium sú rovnaké ako v 1. kole prijímacích skúšok. Výsledky prijímacieho konania v 2. kole
budú zverejnené v deň konania skúšky o 15.00 hod. na internetovej stránke školy
www.lifeacademy.sk.

Mgr. Soňa Svienta
riaditeľka školy

Vyskúšajte si náš test z minulého roku

Máte záujem o štúdium u nás?

Na našom gymnáziu sme sa naučili, ako sa správne učiť, vyberať si dôležité informácie, zozbierať ich. Hlavne ako vystupovať pred ľuďmi a tvoriť prezentácie, tak aby sme zaujali a povedali to najdôležitejšie. Je to problém väčšiny ľudí na vysokých školách a nielen tam. A to ste nás naučili veľmi dobre. — Dominika Regecová