7902 J 74 Gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko–anglické)

  • pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka osemročných gymnázií

V zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 26. 1. 2021 je termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania posunutý do 26. februára 2021. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu budú kritériá na prijatie na študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium upravené a po prerokovaní pedagogickou radou školy zverejnené na stránke školy.

Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka  riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

K prihláške na študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium sa v súčasnosti nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční

  • v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
  • v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

Všetky aktuálne informácie a presné termíny prijímacích skúšok budú priebežne zverejňované na webovej stránke školy.

Kritériá pre prijímanie na študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium

Poradie uchádzačov o štúdium v študijnom odbore gymnázium – bilingválne štúdium pre školský rok 2021/2022 (zverejníme po prijímacích skúškach)

Chcete vidieť, ako naša škola vyzerá?

Na našom gymnáziu sme sa naučili, ako sa správne učiť, vyberať si dôležité informácie, zozbierať ich. Hlavne ako vystupovať pred ľuďmi a tvoriť prezentácie, tak aby sme zaujali a povedali to najdôležitejšie. Je to problém väčšiny ľudí na vysokých školách a nielen tam. A to ste nás naučili veľmi dobre. — Dominika Regecová