Súkromný školský klub detí

Miesto pripomínajúce rozprávku o príprave do života

Súkromný školský klub detí

Miesto pripomínajúce rozprávku o príprave do života

Súkromný školský klub detí je určený pre žiakov prvého až šiesteho ročníka našej základnej školy. Otvorený je denne od 6:45 do začiatku vyučovania, činnosť popoludňajšieho klubu trvá do 17:00. Výhodou nášho školské klubu je, že každá trieda základnej školy má svoje vlastné oddelenie a vlastnú pani vychovávateľku. Vďaka tomu je zabezpečený nízky počet žiakov v oddelení, individuálny prístup ku každému dieťaťu a vytvorenie výnimočného vzťahu medzi vychovávateľkou, dieťaťom a jeho rodičom.

Výnimočnosťou klubu je pestrá ponuka popoludňajších činností. Naše vychovávateľky pripravujú každý týždeň nové aktivity zamerané na pohyb, umenie či tvorivosť a kreativitu. Z nich si môže každé dieťa trikrát do týždňa zvoliť podľa svojich individuálnych záujmov a preferencií. Dieťa sa tak stáva manažérom svojho vlastného času. Vytvára si kamarátstva aj so žiakmi z iných ročníkov s podobnými záujmami.

V školskom klube je každý deň vyhradený čas aj na domáce úlohy pod dohľadom a usmernením pani vychovávateľky. Školská taška tak môže počkať v triede a čas doma môže dieťa venovať oddychu a koníčkom.

Praktické využitie anglického jazyka rozvíjame v školskom klube počas konverzácií v anglickom jazyku. Žiaci si tak hravou formou upevnia preberané učivo. Vo vyšších ročníkoch je konverzácia pod vedením zahraničnej lektorky. Žiaci, ktorí chcú rozvíjať svoj umelecký talent, majú možnosť navštevovať hudobný, tanečný a výtvarný odbor Základnej umeleckej školy priamo v našich priestoroch.

Vďaka jedinečnému konceptu nášho školského klubu, ktorý ponúka oddych, prípravu na vyučovanie a rozvoj záujmov detí, môžu rodičia čas strávený doma využiť príjemne v kruhu rodiny.

Pozitívne hodnotím tvorivé popoludňajšie aktivity v školskom klube s fantastickým prístupom všetkých vychovávateliek. Deti tu trávia svoj čas naozaj plnohodnotne a nielen čakaním na rodičov.

Prečítajte si kompletnú referenciu od p. Liškovej