Ako uhradiť všetky školské poplatky

Poplatky spojené so štúdiom – zápisné je potrebné uhradiť do 30.6. a školné do 31.8. daného školského roka prevodným príkazom, resp. vložením na účet:

Prima banka 5600
Číslo účtu 6132016001/5600
IBAN SK 76 5600 0000 0061 3201 6001
Variabilný symbol podľa zmluvy
Konštantný symbol 0558
Špecifický symbol neuvádzať
Poznámka meno, priezvisko a trieda žiaka

Nemusíte pracne zadávať IBAN: pomôžte si nasnímaním tohto QR kódu pri platbe v mobilnej aplikácii vašej banky.

Zápisné na celé štúdium (iba prváci a noví žiaci) pri podpise zmluvy o štúdiu 200 €
Školné (za jeden mesiac) / platí sa 10 mesiacov 120 €
Súkromný školský klub detí (za jeden mesiac) / platí sa 10 mesiacov 20 €
Pomôcky pre deti / platí sa 10 mesiacov (za september) 10 €, (ostatné mesiace) po 5 €
Školné pri pobyte v zahraničí (za jeden mesiac) / platí sa 10 mesiacov 35 €
Desiata 0,50 € / deň
Olovrant 0,50 € / deň
Spolu 1,00 € / deň
Záloha za desiaty 10,00 € / mesiac
Záloha za olovranty 10,00 € / mesiac
Záloha za desiaty a olovranty 20,00 € / mesiac

Prečo je Life Academy tou správnou voľbou pre moje dieťa i pre mňa? Svedomitá a vysoko profesionálna práca pedagógov, ktorá zabezpečuje nielen racionálny vývin našich detí, ale rozvíja a podporuje ich morálnosť, tvorivosť i samostatnosť. Life Academy predstavuje pre mňa bezpečné a podnetné miesto, kde s pocitom spokojnosti zanechávam svoje dve deti každé ráno… — Mgr. Petra Jankovičová