Súkromné gymnázium Life Academy

Ponúkame

  • moderné bilingválne slovensko-anglické vzdelávanie zabezpečené kvalifikovanými pedagógmi a anglickými lektormi v študijnom odbore gymnázium – bilingválne štúdium,
  • neohrozené a podnetné prostredie pre prácu študentov,
  • priestor na rozvoj poznania, tvorivosti, originality a komunikačných zručností,
  • prípravu na štúdium na vysokých školách u nás aj v zahraničí,
  • partnerský vzťah medzi učiteľmi a študentmi prostredníctvom špecifických sociálnych stratégií podporujúcich životné zručnosti,
  • spoluprácu a podporu vzdelávania počas štúdia v zahraničí,
  • atraktívne formy odmeňovania úspešných a aktívnych študentov,
  • priestor pre spoluprácu študentov vo forme brigády s našou súkromnou základnou školou a súkromnou materskou školou
  • a ešte oveľa viac…

Páči sa nám aj snaha školy o zapájanie sa do rôznych charitatívnych akcií, pretože to podporuje rozvoj sociálneho cítenia detí. Príjemne nás prekvapilo, že sa v škole organizujú stretnutia rodičov so žiakmi a učiteľmi pri rôznych príležitostiach (Vianoce, prezentácia ročníkových prác a pod.), na ktorých máme možnosť sami zažiť príjemnú a priateľskú atmosféru. Je skvelé, že táto škola sa snaží zo žiakov vyburcovať to najlepšie. Pre nás je dosť dôležitým hodnotením školy fakt, že náš syn je nešťastný, keď nemôže ísť do školy. — Tatiana Fabová