Informácie o zápise

Informácie o zápise

Zápis a prijatie dieťaťa do materskej školy

Dieťa sa do materskej školy prijíma na začiatku školského roka alebo aj v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita. Prijíma sa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Toto potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu avzdelávanie jeho samotného alebo ostatných detí, ktoré sa na vzdelávaní v materskej škole zúčastňujú.

Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie identifikované špeciálne výchovno–vzdelávacie potreby, zákonný zástupca musí okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Žiadosť o prijatie si zákonný zástupca dieťaťa môže vyzdvihnúť osobne alebo na webovej stránke MŠ. Po jej vyplnení ju môže zaslať na mailovú adresu lifeacademy@lifeacademy.sk, priniesť osobne alebo odoslať poštou.

K vyplnenej prihláške prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, kópiu preukazu poistenca.

Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy o jeho prijatí vydal rozhodnutie.

Prijatie dieťaťa v priebehu školského roka

Pokiaľ je voľná kapacita zariadenia, môže riaditeľka školy rozhodnúť o prijatí dieťaťa do MŠ aj v priebehu školského roka. V tom prípade rodič podáva prihlášku priamo pred požadovaným termínom nástupu.

Zápis a prijatie dieťaťa do materskej školy

Dieťa sa do materskej školy prijíma na začiatku školského roka alebo aj v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita. Prijíma sa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Toto potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu avzdelávanie jeho samotného alebo ostatných detí, ktoré sa na vzdelávaní v materskej škole zúčastňujú.

Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie identifikované špeciálne výchovno–vzdelávacie potreby, zákonný zástupca musí okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Žiadosť o prijatie si zákonný zástupca dieťaťa môže vyzdvihnúť osobne alebo na webovej stránke MŠ. Po jej vyplnení ju môže zaslať na mailovú adresu lifeacademy@lifeacademy.sk, priniesť osobne alebo odoslať poštou.

K vyplnenej prihláške prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, kópiu preukazu poistenca.

Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy o jeho prijatí vydal rozhodnutie.

Prijatie dieťaťa v priebehu školského roka

Pokiaľ je voľná kapacita zariadenia, môže riaditeľka školy rozhodnúť o prijatí dieťaťa do MŠ aj v priebehu školského roka. V tom prípade rodič podáva prihlášku priamo pred požadovaným termínom nástupu.

Veľká vďaka za pozitívny a neutíchajúci záujem o naše deti. — anketa