Informácie o zápise

Informácie o zápise

Zápis a prijatie dieťaťa do materskej školy

Dieťa sa do materskej školy prijíma na začiatku školského roka alebo aj v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita. Prijíma sa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Toto potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu avzdelávanie jeho samotného alebo ostatných detí, ktoré sa na vzdelávaní v materskej škole zúčastňujú.

Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie identifikované špeciálne výchovno–vzdelávacie potreby, zákonný zástupca musí okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Žiadosť o prijatie si zákonný zástupca dieťaťa môže vyzdvihnúť osobne alebo na webovej stránke MŠ. Po jej vyplnení ju môže zaslať na mailovú adresu lifeacademy@lifeacademy.sk, priniesť osobne alebo odoslať poštou.

K vyplnenej prihláške prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, kópiu preukazu poistenca.

Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy o jeho prijatí vydal rozhodnutie.

Prijatie dieťaťa v priebehu školského roka

Pokiaľ je voľná kapacita zariadenia, môže riaditeľka školy rozhodnúť o prijatí dieťaťa do MŠ aj v priebehu školského roka. V tom prípade rodič podáva prihlášku priamo pred požadovaným termínom nástupu.

Kritéria prijímania detí do materskej školy

Pri prijímaní detí do SMŠ sa dodržiava zásada rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu a zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie

Do materskej školy sa postupne prijímajú:

  • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, t.j. deti, ktoré k 31.augustu dovŕšia vek 5 rokov
  • deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní
  • deti, ktoré k 31.augustu nedovŕšili 5 rokov, ale zákonný zástupca predloží žiadosť o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a k žiadosti predloží súhlasné stanovisko príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast
  • ostatné deti od troch rokov do piatich rokov podľa kritéria prijímania:
    – s nástupom od septembra školského roka (nie počas roka)
    – dátum podania žiadosti (spolu s potvrdením od lekára) do materskej školy
  •  deti mladšie ako 3 roky, pokiaľ má dieťa osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky

Zápis a prijatie dieťaťa do materskej školy

Dieťa sa do materskej školy prijíma na začiatku školského roka alebo aj v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita. Prijíma sa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Toto potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu avzdelávanie jeho samotného alebo ostatných detí, ktoré sa na vzdelávaní v materskej škole zúčastňujú.

Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie identifikované špeciálne výchovno–vzdelávacie potreby, zákonný zástupca musí okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Žiadosť o prijatie si zákonný zástupca dieťaťa môže vyzdvihnúť osobne alebo na webovej stránke MŠ. Po jej vyplnení ju môže zaslať na mailovú adresu lifeacademy@lifeacademy.sk, priniesť osobne alebo odoslať poštou.

K vyplnenej prihláške prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, kópiu preukazu poistenca.

Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy o jeho prijatí vydal rozhodnutie.

Prijatie dieťaťa v priebehu školského roka

Pokiaľ je voľná kapacita zariadenia, môže riaditeľka školy rozhodnúť o prijatí dieťaťa do MŠ aj v priebehu školského roka. V tom prípade rodič podáva prihlášku priamo pred požadovaným termínom nástupu.

Veľká vďaka za pozitívny a neutíchajúci záujem o naše deti. — anketa