Informácie o platbe

Ako uhradiť všetky školské poplatky

Poplatky spojené so štúdiom – zápisné a školné – je potrebné uhradiť do 1. septembra školského roka prevodným príkazom, resp. vložením na účet:

Prima banka 5600
Číslo účtu 6132016001/5600
IBAN SK 76 5600 0000 0061 3201 6001
Variabilný symbol podľa zmluvy
Konštantný symbol 0558
Špecifický symbol neuvádzať
Poznámka meno, priezvisko a trieda žiaka

Chcem platiť raz ročne

Zápisné na celé štúdium (iba prváci a noví žiaci) 200 €
Školné na celý školský rok 1200 €
Súkromný školský klub detí na celý školský rok 400 €
Pomôcky pre deti na celý školský rok 55 €

K 1. septembru alebo k dátumu nástupu nového dieťaťa

Zápisné na celé štúdium (iba prváci a noví žiaci) 200 €
Školné na prvý polrok školského roka 600 €
Súkromný školský klub detí na prvý polrok školského roka 200 €
Pomôcky pre deti na prvý polrok školského roka 27,50 €

K 1. februáru

Školné na druhý polrok školského roka 600 €
Súkromný školský klub detí na druhý polrok školského roka 200 €
Pomôcky pre deti na druhý polrok školského roka 27,50 €

K 1. septembru alebo k dátumu nástupu nového dieťaťa

Zápisné na celé štúdium (iba prváci a noví žiaci) 200 €
Školné za september 120 €
Príspevok za september za Súkromný školský klub detí 40 €
Príspevok za september na pomôcky pre deti 5 €

K 1. dňu mesiaca (október – jún)

Školné za mesiac 120 €
Príspevok na mesiac za Súkromný školský klub detí 40 €
Príspevok mesiac na pomôcky pre deti 5 €

Prečo je Life Academy tou správnou voľbou pre moje dieťa i pre mňa?
– malý kolektív v triedach, v ktorom je zabezpečené vhodné prostredie na budovanie
intenzívnejších a pozitívnych vzťahov medzi učiteľom a žiakom, ako aj medzi žiakmi
navzájom,
– svedomitá a vysoko profesionálna práca pedagógov, ktorá zabezpečuje nielen racionálny
vývin našich detí, ale rozvíja a podporuje ich morálnosť, tvorivosť i samostatnosť,
– aktívny vzťah učiteľa a rodiča, pravidelné a včasné informovanie o všetkých aktivitách a udalostiach, ako aj individuálne konzultácie…,
– školský klub s pestrou škálou edukačno-tvorivých či športových aktivít pod vedením
jedinečných triednych vychovávateliek,
– a v neposlednom rade individuálny prístup triednych učiteľov k žiakom…
Life Academy predstavuje pre mňa bezpečné a podnetné miesto, kde s pocitom
spokojnosti zanechávam svoje dve deti každé ráno… — Mgr. Petra Jankovičová