Ako uhradiť všetky školské poplatky

Poplatky spojené so štúdiom – zápisné je potrebné uhradiť do 30.6. a školné do 31.8. daného školského roka prevodným príkazom, resp. vložením na účet:

Prima banka 5600
Číslo účtu 6132016001/5600
IBAN SK 76 5600 0000 0061 3201 6001
Variabilný symbol podľa zmluvy
Konštantný symbol 0558
Špecifický symbol neuvádzať
Poznámka meno, priezvisko a trieda žiaka

Nemusíte pracne zadávať IBAN: pomôžte si nasnímaním tohto QR kódu pri platbe v mobilnej aplikácii vašej banky.

Zápisné na celé štúdium (iba prváci a noví žiaci) pri podpise zmluvy o štúdiu 200 €
Školné (za jeden mesiac) / platí sa 10 mesiacov 200 €
Súkromný školský klub detí (za jeden mesiac) / platí sa 10 mesiacov 40 €
Pomôcky pre deti / platí sa 10 mesiacov

(za september) 10 €

(ostatné mesiace) po 5 €

Školné pri pobyte v zahraničí (za jeden mesiac) / platí sa 10 mesiacov 35 €

ŠTIPENDIÁ A KRITÉRIA ICH ZÍSKAVANIA

Štipendium môžu získať žiaci II. stupňa základnej školy a žiaci gymnázia na Súkromnej spojenej škole.

Kritériá pre poskytnutie štipendia súvisia s účasťou žiaka a jeho reprezentáciou školy v súťažiach. Jednotlivé súťaže sú rozdelené na 3 úrovne, pričom každá z nich má percentuálne vyčíslenú výšku úľavy z mesačného poplatku.

predmetové olympiády, SOČ úroveň 1 100% zľava
vedomostné súťaže úroveň 2 50% zľava
korešpondenčné súťaže, talentové a komerčné súťaže úroveň 3 25% zľava
Krajské kolá:
1. miesto 2x mesačné školné
2. miesto 1x mesačné školné
3. miesto 1x mesačné školné
Celoštátne kolá:
1. miesto 3x mesačné školné
2. miesto 2x mesačné školné
3. miesto 2x mesačné školné
Medzinárodné kolá:
1. – 3. miesto 6x mesačné školné
účasť a umiestnenie v prvej polovici ocenených 4x mesačné školné
Pozn.: Štipendium sa udelí iba za umiestnenie v najvyššej úrovni príslušnej súťaže.
  • Štipendium sa získava na základe písomnej žiadosti študenta, ktorá obsahuje vyjadrenie učiteľa školy zodpovedného za príslušný typ súťaže alebo vyjadrenie riaditeľa školy.
  • Úľava z mesačného poplatku sa týka mesiaca/mesiacov nasledujúcom po získaní ocenenia v príslušnom type súťaže.

Prečo je Life Academy tou správnou voľbou pre moje dieťa i pre mňa? Svedomitá a vysoko profesionálna práca pedagógov, ktorá zabezpečuje nielen racionálny vývin našich detí, ale rozvíja a podporuje ich morálnosť, tvorivosť i samostatnosť. Life Academy predstavuje pre mňa bezpečné a podnetné miesto, kde s pocitom spokojnosti zanechávam svoje dve deti každé ráno… — Mgr. Petra Jankovičová