Ako uhradiť všetky školské poplatky

Poplatky spojené so štúdiom – zápisné je potrebné uhradiť do 30.6. a školné do 31.8. daného školského roka prevodným príkazom, resp. vložením na účet:

Prima banka 5600
Číslo účtu 6132016001/5600
IBAN SK 76 5600 0000 0061 3201 6001
Variabilný symbol podľa zmluvy
Konštantný symbol 0558
Špecifický symbol neuvádzať
Poznámka meno, priezvisko a trieda žiaka

Nemusíte pracne zadávať IBAN: pomôžte si nasnímaním tohto QR kódu pri platbe v mobilnej aplikácii vašej banky.

Zápisné na celé štúdium (iba prváci a noví žiaci) pri podpise zmluvy o štúdiu 200 €
Školné (za jeden mesiac) / platí sa 10 mesiacov 200 €
Školné pri pobyte v zahraničí (za jeden mesiac) / platí sa 10 mesiacov 35 €