Ako uhradiť všetky školské poplatky

Poplatky spojené so štúdiom – zápisné a školné – je potrebné uhradiť do 1. septembra školského roka prevodným príkazom, resp. vložením na účet:

Prima banka 5600
Číslo účtu 6132016001/5600
IBAN SK 76 5600 0000 0061 3201 6001
Variabilný symbol podľa zmluvy
Konštantný symbol 0558
Špecifický symbol neuvádzať
Poznámka meno, priezvisko a trieda žiaka

Nemusíte pracne zadávať IBAN: pomôžte si nasnímaním tohto QR kódu pri platbe v mobilnej aplikácii vašej banky.

Zápisné na celé štúdium (iba prváci) 200 €
Školné na celý školský rok 1200 €

K 1. septembru

Zápisné na celé štúdium (iba prváci) 200 €
Školné na prvý polrok školského roka 600 €

K 1. februáru

Školné na druhý polrok školského roka 600 €

K 1. septembru

Zápisné na celé štúdium (iba prváci) 200 €
Školné za september 120 €

K 1. dňu mesiaca (október – jún)

Školné za mesiac 120 €