Súkromné gymnázium Life Academy

Na gymnáziu môžu žiaci študovať v študijnom odbore 790 J 74 gymnázium – bilingválne (slovensko-anglické) štúdium, ktorý je päťročný.

Naše gymnázium má svoju víziu: chce byť modernou, pohodovou, tvorivou a zmysluplnou školou pre život, v ktorom sa nikto nestratí.

Súkromné gymnázium Life Academy

Na gymnáziu môžu žiaci študovať v študijnom odbore 790 J 74 gymnázium – bilingválne (slovensko-anglické) štúdium, ktorý je päťročný.

Naše gymnázium má svoju víziu: chce byť modernou, pohodovou, tvorivou a zmysluplnou školou pre život, v ktorom sa nikto nestratí.

Súkromné gymnázium je škola:

  • neobvyklá, netradičná vo svojej metodickej práci – v škole sa uplatňujú metodické postupy inovačných modelov,
  • poskytujúca v čo najväčšej miere priestor na rozvoj tvorivosti, originality a komunikačných zručností,
  • v ktorej pedagógovia uplatňujú nedirektívny prístup a empatiu,
  • ktorá učí žiaka rozvíjať city a emócie, uplatňovať životné zručnosti,
  • ktorá učí progresívnej hodnotovej orientácii – schopnosti hodnotiť seba aj iných,
  • v ktorej žiaci pracujú v neohrozenom prostredí,
  • spolupracujúca s rodičmi svojich žiakov netradičnými spôsobmi.

Virtuálna prehliadka školy

Gymnázium

Vyučovanie je realizované väčšinou v deväťdesiatminútových vyučovacích blokoch. Súčasťou vzdelávania je práca so životnými zručnosťami. V učebných plánoch školy je dvakrát v týždni zaradená špecifická vyučovacia hodina – komunikačná výchova.

Základnými východiskami inovačného vzdelávania sú Vysoko efektívne učenie, projektové vyučovanie a kooperatívne učenie. V školskom roku 2012/2013 sa v škole začal realizovať projekt iPady na vyučovaní.

Vyvrcholením celoročnej práce študentov je prezentácia celoročných projektov na zvolenú tému. Časť tejto prezentácie, ktorá sa realizuje pred ostatnými študentmi, učiteľmi a rodičmi, je v anglickom jazyku.

Výstupom je formovanie žiaka aktívneho, schopného samostatného myslenia, schopného orientovať sa v množstve poznatkov okolitého sveta, vedieť ich prehodnocovať a majstrovsky aplikovať v praxi.

Filozofia školy vychádza z potrieb formovať človeka aktívneho, schopného samostatného myslenia, schopného orientovať sa v množstve poznatkov okolitého sveta, vedieť ich prehodnocovať a majstrovsky aplikovať v praxi, človeka schopného tímovej práce, tiež človeka zodpovedného v boji proti negatívnym javom doby a budovaní lepšieho sveta, lepšieho života.

Odlišnosti inovatívnej školy od školy klasickej predstavuje filozofia školy, tvorba učebných plánov, uplatňovanie nových metód a organizačných foriem výchovno–vzdelávacej práce, organizačná štruktúra školy, hodnotenie žiakov, materiálno–technické vybavenie školy, budovanie partnerského vzťahu medzi učiteľom a žiakom, vytváranie nových vzťahov školy a rodiny.

Vyučovací proces

Vyučovací proces je zabezpečovaný internými kvalifikovanými učiteľmi, anglickými lektormi a externými učiteľmi. Väčšina učiteľov absolvovala metodické tréningy pre inovačné vyučovanie – Vysoko efektívne učenie / Integrovné tematické vyučovanie (VEU/ITV), tréning facilitácietréningy kooperatívneho riešenia konfliktov, IKT, tréning mediálnej výchovy a tréning akademickej debaty. V škole pôsobí výchovná poradkyňa, ktorá je zároveň aj školskou psychologičkou.

Anglický, nemecký a španielsky

Anglický jazyk sa učí ako ďalší vyučovací jazyk. V anglickom jazyku sú v súčasnosti vyučované predmety biológia, umenie a kultúra a dejepis. Druhý cudzí jazyk – vyučuje sa jeden z uvedených jazykov: nemecký, španielsky. Podľa potreby a možností školy sa vyučujú aj ďalšie cudzie jazyky.

Dlhodobý cieľ

Gymnázium má za dlhodobý cieľ zabezpečenie humánneho a demokratického systému vzdelávania s uplatňovaním inovačných postupov, metód a stratégií na rozvoj osobnosti žiaka, tvorivosti a komunikačných zručností, prosociálnosti a empatie so zachovaním zdravého fyzického, psychického a sociálneho vývinu žiaka.

Bývalí študenti

Prezentácie, ročníkové práce a najmä angličtina – ako hodnotia Life Academy jej absloventi?

Máte záujem u nás študovať?

Dajte nám o sebe vedieť v krátkom formulári.

Aj vďaka vedomostiam z angličtiny a certifikátu C1, ktoré som získal na gymnáziu, som bol prijatý na program FreeMovers (niečo ako Erasmus), cez ktorý som sa dostal na Maurícius, kde momentálne žijem po dobu jedného semestra. — Radoslav Sedlák