Naše tlačivá môžete vypĺňať priamo v PDF súbore.

Všetko spolu

Všetky tlačivá v jednom súbore

Jednotlivé tlačivá

Informácie o dieťati prijatého do materskej školy

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Súkromnej materskej školy

Vyjadrenie lekára – Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

Vyhlásenie rodiča / zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti dieťaťa

Splnomocnenie na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy

Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa do materskej školy

Žiadosť o výnimočné prijatie

Lekárske potvrdenie

Uvoľnenie dieťaťa z výchovno – vzdelávacieho procesu