Špeciálne triedy v Life Academy

Ponúkame

Špeciálne triedy v Life Academy

Ponúkame

  • podnetné a neohrozené prostredie v triedach s nízkym počtom žiakov, (max. 12 žiakov v triede),
  • uplatňovanie špeciálno-pedagogických postupov v priebehu celého vyučovania s podporou pedagogických asistentov,
  • individuálny prístup, voľbu primeraného tempa,
  • multisenzorický prístup pri vzdelávaní,
  • používanie informačno–komunikačných technológií v edukačnom procese,
  • všestranný osobnostný rozvoj jednotlivca,
  • rozvíjanie špecifických funkcií potrebných na schopnosť učiť sa,
  • logopedickú intervenciu,
  • zážitkové učenie
  • a ešte oveľa viac…

Potrebujete vedieť viac?

Zavolajte nám na telefónne číslo +421 918 473 448.