Gymnázium: prihlasovanie na obed

Pokyny k prihlasovaniu na obed v jedálni:

 • Prihlasovacie meno v tvare: priezviskomeno (napr. kovacpeter).
 • Heslo: váš variabilný symbol.
 • Na karte objednávky je možné pomocou zaškrtávacieho políčka zrušiť objednávku najneskôr do 7:15 v danom dni.
 • Na karte stravníka je možné vidieť platby za stravu.
 • Stravníci môžu využívať aj mobilnú aplikáciu, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na stránke: https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Napoveda?napoveda=1;hl=sk
 • Odhlasovanie je možné uskutočniť len telefonicky na čísle 052/7880841 (školská jedáleň SOŠT Poprad) alebo osobne u vedúcej jedálne, každý deň do 7:15.

Platí sa mesačne do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca (napr. za september má byť platba uhradená do 15. augusta).

Materská škola

Základná škola

 • Obedy:  všetci žiaci ZŠ majú nárok na dotáciu z ÚPSVaR od 1.9.2023 za obedy neplatia.  Platí sa jednorázový ročný poplatok vo výške 40,- €, z ktorého sa odrátava mesačná réžia školskej jedálne – 2,- €/mesiac a neodhlásené obedy, pretože na dotáciu za obed má nárok iba žiak, ktorý sa zúčastnil vyučovania.
 • Žiaci 1. ročníka ZŠ platia ročný poplatok vo výške 45,- € – 5 € je poplatok za vydanie čipu.
 • Žiadame o zodpovedné odhlasovanie žiakov z obedov, inak budú obedy vo výške 3,30 € odrátané z ročného kreditu a uhrádzané zákonným zástupcom.
 • Ročný poplatok sa hradí na číslo účtu školskej jedálne v tvare IBAN: SK86 0200 0000 0038 3060 7454 s priradeným variabilným symbolom (pridelený spolu s čipom). 
 • Obedy: žiaci špeciálnych tried ZŠ platia za obedy ročný poplatok 45,- € a pokyny k platbe a čip dostanú na začiatku školského roku. 
 • Stravovanie v školskej jedálni začína v utorok, 5.9.2023.
 • Pre poskytnutie dotácie na obedy je nutné zo strany zákonného zástupcu dieťaťa vyplniť elektronicky Žiadosť o dotáciu na stravu – NÁVRATKA – Platí od 1.9.2023 – na Edupage, nanjeskôr do 31.8.2023

Gymnázium

 • Cena jedného obeda pre študentov je 2,10 € + platba réžijných nákladov na žiaka a mesiac 2,- €, mesačná platba za obedy je 44,- €.
 • Mesačné platby sa platia na číslo účtu školskej jedálne v tvare IBAN: SK49 0900 0000 0051 4662 4345 s prideleným variabilným symbolom (pridelený spolu s čipom).
 • Žiaci 1. ročníka gymnázia, ktorí prestupujú z 8. ročníka ZŠ (týka sa to aj žiakov Life Academy) majú nárok na dotáciu z ÚPSVaR  a od 1.9.2023 za obedy neplatia.  Platí sa jednorázový ročný poplatok školskej jedálne vo výške 45,- €, z ktorého je poplatok 5 € za vydanie čipu a zo zvyšnej časti sa odrátava mesačná réžia školskej jedálne – 2,- €/mesiac a neodhlásené obedy, pretože na dotáciu za obed má nárok iba žiak, ktorý sa zúčastnil vyučovania. Platba sa uhrádza na číslo účtu školskej jedálne v tvare IBAN: SK49 0900 0000 0051 4662 4345 s prideleným variabilným symbolom (pridelený spolu s čipom).
 • Žiadame o zodpovedné odhlasovanie žiakov z obedov, inak budú obedy vo výške 3,30 € odrátané z ročného kreditu a uhrádzané zákonným zástupcom.
 • Pre poskytnutie dotácie na obedy pre študentov 1. ročníka, ktorí prechádzajú z 8. ročníka ZŠ je nutné zo strany zákonného zástupcu dieťaťa vyplniť elektronicky Žiadosť o dotáciu na stravu – NÁVRATKA – Platí od 1.9.2023 – na Edupage, nanjeskôr do 31.8.2023