Špeciálne triedy v Life Academy

Súkromná základná škola Life Academy ponúka ako jedna z mála škôl v Poprade vzdelávanie pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia.

Špeciálne triedy v Life Academy

Súkromná základná škola Life Academy ponúka ako jedna z mála škôl v Poprade vzdelávanie pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia.

Podstata ťažkostí

  • problémy v oblasti reči,
  • problémy zrakového a sluchového vnímania,
  • problémy v priestorovej orientácii,
  • poruchy orientácie v čase,
  • poruchy vnímania a reprodukcie rytmu,
  • poruchy vývinu jemnej a hrubej motoriky,
  • poruchy pohybovej koordinácie,
  • poruchy sústredenia.

Oslovila vás naša škola?

Dajte nám o sebe vedieť v krátkom formulári.

Špeciálne triedy sú súčasťou Súkromnej základnej školy Life Academy v Poprade.

Vývinové poruchy učenia označujú rôznorodú skupinu porúch prejavujúcich sa problémami v nadobúdaní základných vzdelávacích návykov, ako je reč, písanie, čítanie a počítanie.

Tieto poruchy majú individuálny charakter a sekundárne sú sprevádzané poruchami reči, narušeným sústredením, impulzívnym správaním, poruchami v oblasti percepcie, poruchami motoriky, často ich sprevádza syndróm ADD, ADHD.

Všetky symptómy porúch učenia spôsobujú zlyhanie žiaka pri školských výkonoch a prelínajú sa do celého edukačného procesu, pričom znemožňujú primerane reagovať, rozumieť bežným pokynom učiteľa pri vzdelávaní.

Deti s poruchami učenia ako dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia majú v súčasných podmienkach našich základných škôl sťažené možnosti vzdelávania. Bez individuálneho prístupu nie sú schopné držať krok so spolužiakmi. Nezvládnuté učivo a teda medzery vo vedomostiach sa kopia a s tým prichádza aj frustrácia žiakov a ich nechuť do učenia. Na to nadväzuje strata sebadôvery, sebaúcty, neurotické bolesti brucha alebo problémové správanie.

Pre dieťa s primeranou inteligenciou, ale so zlými známkami býva výber ďalšieho vzdelávania veľmi obmedzený.

Často sa dostane do prostredia, ktoré mu intelektovo nemusí vyhovovať, a tým pribudnú ťažké chvíle so začlenením sa kolektívu a hľadaním si primeraných vzťahov. A pritom stačí dieťaťu včas dopriať spôsob vzdelávania, aký potrebuje a vyhneme sa mnohým problémom. Tieto deti sú schopné dosiahnuť rovnako kvalitné vedomosti ako ich spolužiaci, potrebujú na to ale inú cestu. Hneď, keď zažijú prvý úspech, začnú chodiť do školy rady.

Radi by ste sa dozvedeli viac?

Prečítajte si o ponuke špeciálnych tried alebo nám priamo zavolajte na +421 918 473 448.