Ako uhradiť všetky školské poplatky

Poplatky spojené so štúdiom – zápisné a školné – je potrebné uhradiť do 1. septembra školského roka prevodným príkazom, resp. vložením na účet:

Prima banka 5600
Číslo účtu 6132016001/5600
IBAN SK 76 5600 0000 0061 3201 6001
Variabilný symbol podľa zmluvy
Konštantný symbol 0558
Špecifický symbol neuvádzať
Poznámka meno, priezvisko a trieda žiaka

Nemusíte pracne zadávať IBAN: pomôžte si nasnímaním tohto QR kódu pri platbe v mobilnej aplikácii vašej banky.

Celodenný pobyt (za jeden mesiac) 280 €
Poldenný pobyt (za jeden mesiac) 250 €
Adaptačný pobyt (do 5 dní) 50 €
Celodenný pobyt (za jeden mesiac) 200 €
Poldenný pobyt (za jeden mesiac) 170 €
Adaptačný pobyt (do 5 dní) 50 €
Prázdninový pobyt do 10 dní (za jeden deň) 18 €
Prázdninový pobyt nad 10 dní (za jeden deň) 15 €
Deti s dotáciou ÚPSVaR Ostatné deti MŠ
Desiata 1,00 € / deň 1,00 € / deň
Obed 1,20 € / deň 2,60 € / deň
Olovrant 1,00 € / deň 1,00 € / deň
Spolu 3,20 € / deň 4,20 € / deň
Záloha 60,00 € / mesiac 90,00 € / mesiac