Ako uhradiť všetky školské poplatky

Poplatky spojené so štúdiom – zápisné a školné – je potrebné uhradiť do 1. septembra školského roka prevodným príkazom, resp. vložením na účet:

Prima banka 5600
Číslo účtu 6132016001/5600
IBAN SK 76 5600 0000 0061 3201 6001
Variabilný symbol podľa zmluvy
Konštantný symbol 0558
Špecifický symbol neuvádzať
Poznámka meno, priezvisko a trieda žiaka

Nemusíte pracne zadávať IBAN: pomôžte si nasnímaním tohto QR kódu pri platbe v mobilnej aplikácii vašej banky.

Celodenný pobyt (za jeden mesiac) 250 €
Poldenný pobyt (za jeden mesiac) 220 €
Celodenný pobyt (za jeden mesiac) 160 €
Poldenný pobyt (za jeden mesiac) 130 €
Adaptačný pobyt za 5 dní 40 €
Prázdninový pobyt do 10 dní (za jeden deň) 13 €
Prázdninový pobyt nad 10 dní (za jeden deň) 10 €
Deti s dotáciou ÚPSVaR Ostatné deti MŠ
Desiata 0,50 € / deň 0,50 € / deň
Obed 0,90 € / deň 2,20 € / deň
Olovrant 0,50 € / deň 0,50 € / deň
Spolu 1,90 € / deň 3,20 € / deň
Záloha 30,00 € / mesiac 50,00 € / mesiac