ŠTIPENDIÁ A KRITÉRIA ICH ZÍSKAVANIA

Štipendium môžu získať žiaci II. stupňa základnej školy a žiaci gymnázia na Súkromnej spojenej škole.

Kritériá pre poskytnutie štipendia súvisia s účasťou žiaka a jeho reprezentáciou školy v súťažiach. Jednotlivé súťaže sú rozdelené na 3 úrovne, pričom každá z nich má percentuálne vyčíslenú výšku úľavy z mesačného poplatku.

predmetové olympiády, SOČ úroveň 1 100% zľava
vedomostné súťaže úroveň 2 50% zľava
korešpondenčné súťaže, talentové a komerčné súťaže úroveň 3 25% zľava
Krajské kolá:
1. miesto 2x mesačné školné
2. miesto 1x mesačné školné
3. miesto 1x mesačné školné
Celoštátne kolá:
1. miesto 3x mesačné školné
2. miesto 2x mesačné školné
3. miesto 2x mesačné školné
Medzinárodné kolá:
1. – 3. miesto 6x mesačné školné
účasť a umiestnenie v prvej polovici ocenených 4x mesačné školné
Pozn.: Štipendium sa udelí iba za umiestnenie v najvyššej úrovni príslušnej súťaže.
  • Štipendium sa získava na základe písomnej žiadosti študenta, ktorá obsahuje vyjadrenie učiteľa školy zodpovedného za príslušný typ súťaže alebo vyjadrenie riaditeľa školy.
  • Úľava z mesačného poplatku sa týka mesiaca/mesiacov nasledujúcom po získaní ocenenia v príslušnom type súťaže.