Súkromná základná škola Life Academy

Inovačný model vzdelávania s aplikáciou najnovších vyučovacích trendov

Súkromná základná škola je škola:

 • európskeho modelu so vzdelávaním pre 21. storočie,
 • neobvyklú, netradičnú vo svojej filozofii a metodickej práci,
 • prinášajúcu radosť z učenia a odbúravajúcu školský stres,
 • poskytujúcu čo najviac priestoru na rozvoj tvorivosti, originality, komunikačných zručností a zručností pre život,
 • rozvíjajúcu hodnotovú orientáciu žiaka a schopnosť hodnotiť seba aj iných,
 • s neohrozeným prostredím a zmysluplným učením (metodika Vysoko efektívneho učenia), so zameraním na vyhľadávanie, skúmanie a objavovanie poznatkov, hľadanie súvislostí a prepojenie naučeného so skutočným životom,
 • so špecifickou starostlivosťou o osobnostné kvality a osobnostný rast každého žiaka,
 • s programom vzdelávania aj pre žiakov s intelektovým nadaním,
 • otvorenú rodičom, s možnosťou byť pri učení svojich detí a s možnosťou spolupracovať so školou netradičnými spôsobmi (oslavy učenia, neformálne stretnutia rodičov, žiakov a učiteľov),
 • s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka s vyšším počtom hodín už od prvého ročníka,
 • so zavedením vyučovania anglického jazyka cez obsah ďalších predmetov (biológia, geografia apod.) vyučovacou metódou obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania CLIL (Content and Language Integrated Learning),
 • s poskytnutím jednotného spôsobu výchovy a vzdelávania od materskej školy cez základnú školu až po gymnázium,
 • zabezpečujúcu celodennú starostlivosť s uplatňovaním zhodných metodických postupov aj v popoludňajšej činnosti,
 • ponúkajúcu umelecké vzdelávanie a športové aktivity.

Spokojnosť našej dcérky, ba dokonca až hrdosť na svoju školu, je pre nás najväčšou a najkrajšou spätnou väzbou— Mgr. Dagmar Grocholová

prečítať celé

Chcete vedieť viac?

Neváhajte sa u nás zastaviť, naše dvere sú pre vás vždy otvorené.
Chcem vás navštíviť >