Na základe rozhodnutia zriaďovateľky školy vydaného 22. 5. 2020 o obnovení výchovno-vzdelávacieho procesu dennou formou v priestoroch školy pre žiakov 1. – 5. ročníka od 1. 6. 2020 a pokračovaní vzdelávania žiakov 6. – 9. ročníka vo vzdelávacom procese dištančnou formou vydáva riaditeľka školy pokyny k opätovnému zavedeniu dennej výučby v priestoroch školy od 1.6.2020.

Tieto pokyny platia pre prevádzku školy na Rovnej ul. 597/15, Poprad. Žiaci špeciálnych tried, ktorí sa počas bežnej prevádzky učia na elokovanom pracovisku na Francisciho ul. 910/8, Poprad, sa v čase od 1. 6. 2020 budú učiť v priestoroch na Rovnej ul. 597/15, Poprad. Žiaci I. S – IV. S sa budú učiť v Zariadení lesnej pedagogiky Krásne Sady podľa pokynov pre toto zariadenie.

Dotknuté osoby:   

 • zákonný zástupca žiaka školy, 
 • žiak,  
 • zriaďovateľ, 
 • zamestnanci Súkromnej spojenej školy, Rovná 597/15, 058 01 Poprad.  

I. Možnosti nástupu žiakov 1. – 5. ročníka do školy

 1. Zákonný zástupca žiaka má právo rozhodnúť o tom, či sa jeho dieťa vzdelávané v 1. -5. ročníku bude od 1.6. 2020 vzdelávať v budove školy alebo školu nebude navštevovať. Rozhodnutie vyznačil zákonný zástupca v online dotazníku, ktorý mu bol doručený na jeho mailovú adresu. 
 2. Toto rozhodnutie zákonného zástupcu je záväzné a oficiálne. Pri akejkoľvek neskoršej zmene svojho rozhodnutia bude zákonný zástupca kontaktovať riaditeľku školy.
 3. Žiaci, pre ktorých zákonní zástupcovia zvolili možnosť ostať doma, budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní. Nebudú mať už online vyučovanie, úlohy a zadania budú dostávať individuálne mailom. Učitelia budú mať pre nich vymedzený čas na prípadné konzultácie, konkrétny čas konzultácií oznámia zákonným zástupcom triedne učiteľky.
 4. Dištančné vzdelávanie žiakov 6. – 9. ročníka pokračuje podľa doterajšieho režimu. 

II. Prevádzka školy v čase od 1.6. do 30.6.2020 

 1. Prevádzka školy je v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR maximálne 9 hodín denne, t. j. od 7:30 hod. do 16:30 hod. Pred týmto časom ani po ňom nemôže byť v budove školy žiadny žiak. 
 2. Príchod do školy bude v rôznych časových intervaloch, aby sa predišlo sústreďovaniu väčšieho počtu žiakov pri vchode do budovy.

7:30 – 7:40    piataci a štvrtáci
7:40 – 7:50    tretiaci a druháci
7:50 – 8:00    prváci

 1. V prípade, že zákonný zástupca z objektívnych dôvodov nemôže dodržať stanovený čas, oznámi to triednej učiteľke, ktorá po konzultácii so zástupcom riaditeľa určí zákonnému zástupcovi iný čas príchodu do školy.
 2. Od 8:15 bude budova školy zamknutá. V prípade, že príde zákonný zástupca so žiakom po tomto termíne, je potrebné kontaktovať zástupcu riaditeľa školy na tel. čísle 0911 383 797.
 3. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti prichádzajúcich žiakov nie je povolené parkovanie pred školou, všetky motorové vozidlá musia zákonní zástupcovia parkovať na priľahlom parkovisku. 
 4. Ranný ŠKD nebude prevádzkovaný. 

III. Podmienky pre prijatie žiaka na vyučovací proces 

 1. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri jeho odchode zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov počas príchodu do a zo školy, odovzdanie dieťaťa zodpovednému zamestnancovi školy).  
 2. Príchod a odchod žiakov je možný len v sprievode osoby žijúcej v spoločnej domácnosti so žiakom. V tomto období nebude môcť žiaka vyzdvihovať zo školy nik iný ako osoba žijúca s ním v spoločnej domácnosti. 
 3. Pri príchode a odchode zo školy bez sprievodu je nutné postupovať v zmysle školského poriadku – triednej učiteľke odovzdať písomnú žiadosť o samostatný príchod a odchod žiaka zo školy. 
 4. Zákonný zástupca predkladá triednej učiteľke pri prvom nástupe žiaka do základnej školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 3).  
 5. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška spolu s vrecúškom na odloženie znečisteného rúška a papierové jednorazové vreckovky.  
 6. Zákonný zástupca v prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 oznámi túto skutočnosť telefonicky riaditeľke školy  a tá bezodkladne rieši vzniknutú situáciu s príslušným RÚVZ, zamestnancami základnej školy a všetkými zákonnými zástupcami, ktorých informuje o situácii a postupe.  
 7. V prípade podozrenia na ochorenie COVD – 19 v priebehu vyučovania pedagogický zamestnanec informuje riaditeľku školy a zákonného zástupcu, umiestni žiaka do osobitnej miestnosti, pokiaľ si ho nepríde vyzdvihnúť zákonný zástupca. Riaditeľka školy informuje o podozrení RÚVZ. Zákonný zástupca je povinný nahlásiť výsledok vyšetrenia riaditeľke školy, ktorá bude ďalej konať podľa pokynov ÚVZ.  
 8. Ak sa u žiaka prejaví v období od 1. 6. 2020 do konca školského roku bežná choroba, postupuje zákonný zástupca tak ako doteraz v zmysle školského poriadku (ospravedlnenie pošle triednej učiteľke mailom).  

 IV. Príchod žiakov do školy a odchod žiakov zo školy  

 1. Riaditeľka školy zabezpečí pri preberaní žiakov pedagogického zamestnanca pri vstupe do budovy školy. Následne postupujú žiaci do budovy školy už samostatne. Pred vstupom  do školy bude označenie čakacích miest v dvojmetrových rozstupoch.
 2. Riaditeľka školy zabezpečí ranný filter žiakov – meranie teploty žiakov už pred vchodom do budovy za prítomnosti zákonného zástupcu. V prípade zvýšenej teploty nad 37°C odchádza žiak so zákonným zástupcom domov. 
 3. Postup pre žiaka bez zvýšenej teploty a bez príznakov ochorenia:  
 • odmeranie teploty, 
 • dezinfekcia rúk,
 • odloženie zvrškov, prezutie,
 • umytie rúk,
 • vstup do triedy,
 • odloženie rúška. 
 1. Rúško žiak v škole v zmysle usmernenia ÚVZ nemusí používať počas výchovno-vzdelávacieho procesu v triede. Počas presunu na chodbách či počas možnosti stretnutia sa s inou skupinou žiak rúško používať musí.  
 2. Počas prítomnosti v školskej jedálni žiak rúško používa, sňať si ho môže len počas konzumácie jedla.
 3. Organizácia ŠKD – žiaci danej triedy budú v tej istej skupine v ŠKD, nebudú sa spájať ani presúvať. V súvislosti s tým sa nebudú uskutočňovať aktivity v pôvodnej podobe s výberom možností.  
 4. Pokiaľ je plánovaná exteriérová aktivita pre danú skupinu, triedny učiteľ zabezpečí vhodné miesto na ranné zhromažďovanie žiakov, aby zbytočne nevstupovali do budovy. Rovnako, ak exteriérová aktivita končí, učiteľ zabezpečí spôsob vyzdvihnutia vecí tak, aby sa žiaci nemuseli vracať do budovy školy. Ranný filter podľa bodu 2 absolvujú žiaci aj v takomto prípade. 
 5. Pri vyzdvihovaní žiakov zo školy čakajú rodičia pred budovou školy. Telefonicky kontaktujú vychovávateľku alebo triednu učiteľku. Poverený zamestnanec odprevadí žiaka pred budovu  školy a odovzdá ho zákonnému zástupcovi.

V. Skupiny a priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu 

 1. Každý žiak sa bude vzdelávať vo svojej triede, v jednej skupine bude maximálne 20 detí. Tí istí žiaci budú v skupine celý deň, nebudú sa spájať ani na vyučovanie, ani na činnosť v ŠKD s inými žiakmi. 
 2. Ak klesne počet žiakov v skupine pod 10, od ďalšieho týždňa riaditeľka upraví skupiny tak, aby boli prednostne žiaci najbližších ročníkov v jednej skupine. V prípade že to nebude možné, tak rozhodne iným spôsobom vhodne tak, aby spoločné aktivity v skupine dávali zmysel. 
 3. Vonkajší areál bude rozdelený tak, aby sa skupiny žiakov nestretávali alebo boli v areáli školy v rôznych časoch. 
 4. Zástupca riaditeľky školy v spolupráci s triednymi učiteľkami vypracuje špeciálny rozvrh, ktorý bude zohľadňovať podmienky podľa tohto rozhodnutia. Jednotliví pedagogickí zamestnanci pri vyučovaní zohľadnia napredovanie žiakov, aktuálnu situáciu a čas budú venovať aj socializácii, opakovaniu a prehlbovaniu učiva. Len ak bude dostatok žiakov triedy v škole, budú napredovať s učivom. Rozvrh hodín na jednotlivé dni zašlú triedne učiteľky rodičom do 29.5.2020. 
 5. V 5. ročníku bude vyučovanie v blokoch. V zmysle usmernenia Ministerstva školstva bude striedanie vyučujúcich v 5.ročníku minimálne, a to z dôvodu možnej potrebnej izolácie skupiny a malého počtu učiteľov, ak by sa v skupine prejavilo ochorenie COVID – 19. 
 6. Žiaci 1.– 5.ročníka, ktorí nebudú chodiť do školy, budú úlohy a zadania dostávať individuálne mailom. Učitelia budú mať pre nich vymedzený čas na prípadné konzultácie, konkrétny čas konzultácií oznámia zákonným zástupcom triedne učiteľky.
 7. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu riaditeľka školy spolu so zástupcom riaditeľky školy naplánujú organizáciu dňa tak, aby žiaci jednotlivých ročníkov mali v rôznych časoch prestávky na návštevu toalety a prestávku na obed. Samozrejme, že žiak môže použiť toaletu aj v iných časoch v prípade potreby s vedomím vyučujúceho tak, aby sa žiaci nekontaktovali.
 8. Súkromná spojená škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – akadémie, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb. V nevyhnutnom prípade sa realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných osôb, nepracujúcich v škole. Súkromná spojená škola neorganizuje v tomto období školy v prírode a viacdňové školské výlety. 

VI. Čistenie a upratovanie školy 

 1. Pred otvorením školy riaditeľka školy zabezpečí dôkladné upratanie a dezinfekciu priestorov školy, vrátane školského areálu.   
 2. Riaditeľka školy zabezpečí  
 • bezdotykové teplomery, 
 • stojan so senzorickým dávkovačom dezinfekčného prostriedku pri vstupe do budov, ako aj dostatok náplne,
 • v priestoroch toaliet teplú vodu, tekuté mydlo z dávkovača, papierové utierky na utieranie rúk,
 • osobné ochranné pomôcky – rúška, ochranné štíty a rukavice pre všetkých zamestnancov školy,
 • balenia s jednorazovými papierovými vreckovkami do každej učebne. 
 1. V miestnostiach, kde prebieha vyučovanie,  zabezpečí každý vyučujúci časté a intenzívne vetranie.
 2. Upratovanie a dezinfekcia 
 • toaliet –  2x denne, 
 • dotykových plôch – 2 x denne, 
 • dôkladné čistenie všetkých miestností  – 1x denne, 
 • dôkladné čistenie ostatných priestorov školy – 1 x denne.

VII. Stravovanie 

 1. Stravovanie sa realizuje za podmienok stanovených ÚVZ v školskej jedálni. 
 2. Rozvrh stravovania pripraví zástupca riaditeľky školy tak, aby sa skupiny nemiešali. Príchod skupín do jedálne bude v určených časových intervaloch, každá skupina bude v inej  časti jedálne.  V jedálni môžu byť maximálne 2 skupiny žiakov naraz. 
 3. Všetko jedlo, vrátane polievky, príborov, šalátu a nápojov dodáva personál výdajne. Za týmto účelom zabezpečí vedúca školskej jedálne na stoly príbory zabalené do papierových obrúskov. Misy s polievkou a džbány s nápojmi budú na stoloch, naberanie zabezpečí pedagogický dozor.
 4. Po hlavné jedlo si budú žiaci chodiť postupne na pokyn pedagogického dozoru  

VIII. Zamestnanci 

 1. 27. 5. 2020 sa uskutoční online pracovná porada všetkých zamestnancov školy, na ktorej budú oboznámení s pokynmi na prevádzku. Na pracovnej porade budú zamestnanci oboznámení s pokynmi riaditeľky školy k opätovnému zavedeniu dennej výučby v priestoroch školy od 1.6.2020 a s možnosťami ďalšej realizácie ich pracovného pomeru. 
 2. Každý zamestnanec, ktorý bude od 1. 6. 2020 vykonávať prácu v budove školy, vyplní dotazník (príloha č. 2), v ktorom uvedie, či patrí medzi rizikové skupiny (tehotné, zamestnanci nad 60 rokov, chronické choroby).   
 3. Online vyučovanie učiteľmi 2. stupňa v 6. – 9. ročníku sa môže realizovať naďalej formou home office alebo aj z priestorov školy v závislosti od potreby vyučovania v 5. ročníku. Činnosť sa učiteľom 2. stupňa upraví tak, aby bol rozsah online vyučovania a prezenčného vyučovania v 5. ročníku v škole primerane vyvážený. S plánom vyučovania oboznámi učiteľov zástupca riaditeľky školy po prerokovaní s riaditeľkou školy.  
 4. Pedagogický zamestnanec školy v zmysle usmernenia ÚVZ nosí na pracovisku ochranné rúško alebo ochranný štít v triede so svojou skupinou dobrovoľne a v spoločných priestoroch školy (chodby, toalety, zborovňa, kancelárie) povinne. 
 5. Nepedagogický zamestnanec nosí rúško či štít pri svojej práci povinne. Všetkým zamestnancom poskytne škola ochranné rúško alebo ochranný štít. 
 6. Ostatné ochranné pomôcky – rukavice – sú povinné pre zamestnancov školy len pri manipulácii s jedlom v školskej jedálni a pri dezinfekcii priestorov – upratovačky. Rukavicami a štítom, resp. rúškom sa povinne chráni aj zamestnanec poverený ranným filtrom žiakov. 
 7. Všetci zamestnanci školy sú povinní upozorňovať žiakov opakovane na dodržiavanie hygienických podmienok pri kašlaní a kýchaní. 

IX. Všetky usmernenia, opatrenia a rozhodnutia vzhľadom na otvorenie prevádzky škôl sú zverejnené na webových stránkach Ministerstva školstva… a na webovej stránke školy.

V prípade zmeny usmernení zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, hlavného hygienika ÚVZ sa tieto Pokyny môžu meniť, o čom bude každý z dotknutých účastníkov informovaný.  

V Poprade 22.5.2020 

PaedDr. Gabriela Česlová, PhD. – zriaďovateľka školy
Mgr. Soňa Svienta – riaditeľka školy