Milí rodičia, 

veríme, že ste spolu s Vašimi deťmi prežili pekné letné dni. Blíži sa začiatok roka a my by sme Vám chceli takouto cestou oznámiť niekoľko dôležitých upozornení a zmien týkajúcich sa platieb.

  1. Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že školné za september (pri nástupe do školy aj zápisné), poplatok za školský klub detí, príspevok na pomôcky vo výške 10,00 € (ďalšie mesiace už iba 5,00 €) a nedoplatky z minulého školského roku majú byť uhradené najneskôr k 1.9.2019
  2. Výška týchto poplatkov ostáva nezmenená.
  3. V prípade preplatku z vyúčtovania k 30.6.2019 si tento odpočítajte od sumáru všetkých platieb. Platbu realizujte  jednou sumou na číslo účtu v tvare IBAN: SK76 5600 0000 0061 3201 6001. Variabilný symbol pridelený Vášmu dieťaťu ostáva nezmenený (je to číslo zmluvy) a do poznámky, prosím, vždy vpíšte meno dieťaťa, za ktoré sa platba realizuje.
  4. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že sa pre tento rok menila výška platieb za obedy. Príspevok rodičov za jeden obed je 1,80 € s tým, že od septembra tohto roku bude rodičom poskytnutá dotácia od štátu vo 1,20 €. Konečná cena jedného obeda teda bude 0,60 €. Mesačná záloha za obedy sa mení na 12,00 €. Túto zálohu pripočítajte k poplatkom vyššie uvedeným a v jednej sume ich zasielajte na náš účet obvyklým spôsobom.
  5. Na základe Vašej záväznej prihlášky dieťaťa na obedy (vypisovali ste ju v júni) sme Vaše dieťa prihlásili u vedúcej školskej jedálne. V prípade, že ste svoje rozhodnutie zmenili a nechcete, aby dieťa obedy odoberalo, alebo chcete aby Vaše dieťa obedy odoberalo a nenahlásili ste to, oznámte nám to prostredníctvom mailu triedneho učiteľa najneskôr do štvrtka 29.8.
  6. Z dôvodu zabezpečenia plynulého chodu školy Vás chceme požiadať, aby ste si nastavili svoje trvalé príkazy tak, aby platba za každý mesiac bola na náš účet pripísaná najneskôr k 1. dňu mesiaca, za ktorý platíte.
  7. V prípade, že školné nebude uhradené viac ako dva mesiace, budeme nútení pristúpiť k účtovaniu poplatkov za omeškanie.
  8. Predpis všetkých úhrad platený na účet školy na tento školský rok dostanete v priebehu septembra – môže byť vygenerovaný zo systému až po 31.8.2019.

Prajeme Vám ešte pekné prázdninové dni a tešíme sa na Vaše deti a Vás v pondelok 2.9.2019 o 9:00 na Rovnej ulici.