Milí rodičia a plnoletí žiaci,

na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/21911:2-A1810 sa s účinnosťou od 13. 12. do 17. 12. 2021 mimoriadne prerušuje prezenčné školské vyučovanie v základných školách pre žiakov na druhom stupni a pre žiakov na stredných školách.

Od pondelka 13. 12. 2021 títo žiaci prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Pri dištančnom vzdelávaní budeme postupovať tak ako počas karantény – všetky informácie nájdete Vy a žiaci v aplikácii EduPage.

Žiaci sa budú učiť podľa bežného rozvrhu hodín, rozsah dištančného vyučovania – najmenej 50% z dotácie predmetu. Každý učiteľ v EduPage vyznačí symbolom kamery a na prvej spoločnej hodine oznámi žiakom, ktoré hodiny budú vyučované online. 

Triedy prvého stupňa základných škôl pokračujú v prezenčnej výučbe. Činnosť školského klubu bude pokračovať v nezmenenom režime.

Od 20. 12 2021 do 7. 1. 2022 sú vianočné prázdniny. O tom, akým spôsobom sa bude vyučovať po vianočných prázdninách, Vás budeme včas informovať.

Mgr. Soňa Svienta
riaditeľka školy