Pracovná pozícia: asistent učiteľa

Dátum nástupu: 1. 9. 2021

Požiadavky: V zmysle § 84 Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste.

Voľné pracovné miesto: 

asistent učiteľa v Súkromnej spojenej škole, Rovná 597/15, 058 01 Poprad v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. (ďalej len NP PoP II)

Kvalifikačné predpoklady:

Podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Pracovný pomer na dobu:

Určitú – počas trvania projektu NP PoP II

Platové podmienky: 

V zmysle platnej právnej úpravy

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania doručte spolu s požadovanými dokladmi poštou na adresu školy (Súkromná spojená škola, Rovná 597/15, 058 01 Poprad) alebo elektronicky: robert.mytnik@lifeacademy.sk najneskôr do 12. 8. 2021.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na ústny pohovor tých uchádzačov, ktorí nesplnia požadované kvalifikačné predpoklady a stanovené podmienky. Uchádzači, ktorí splnia požadované kvalifikačné predpoklady a podmienky, budú pozvaní na ústny pohovor mailom, v ktorom bude oznámení termín a čas stretnutia.