Geometria vie byť zábavná aj vtedy, keď si pomocou prírodných materiálov vytvárame rôzne geometrické tvary, ktoré môžeme merať, meniť ich veľkosť a zaznamenávať získané údaje. Žiaci prvého a druhého ročníka vytvorili pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka rôzne tvary, ktoré potom merali a výsledky si zapisovali. Pri tejto aktivite si žiaci precvičovali geometrické útvary, meranie pomocou pravítka, určovanie dĺžky strán, premieňanie jednotiek a zisťovanie obvodu jednotlivých útvarov.

Na precvičovanie sčítania a odčítania čísel radi využívame našu vonkajšiu triedu s tabuľou.