Súkromná spojená škola, Rovná 597/15, 058 01 Poprad

Pokyny riaditeľky školy k opätovnému zavedeniu dennej výučby v priestoroch školy od 22.6.2020

Na základe rozhodnutia zriaďovateľky školy vydaného 18. 6. 2020 o obnovení výchovno–vzdelávacieho procesu dennou formou v priestoroch školy pre žiakov všetkých ročníkov základnej školy a gymnázia od 22.6.2020 vydáva riaditeľka školy pokyny k opätovnému zavedeniu dennej výučby v priestoroch školy od 22. 6.2020.

Tieto pokyny platia pre prevádzku školy na Rovnej ul. 597/15, Poprad. Žiaci špeciálnych tried, ktorí sa počas bežnej prevádzky učia na elokovanom pracovisku na Francisciho ul. 910/8, Poprad, sa v čase od 22. 6. 2020 budú učiť v priestoroch na Rovnej ul. 597/15, Poprad. 

Dotknuté osoby:   

 • zákonný zástupca žiaka školy, 
 • žiak,  
 • zriaďovateľ, 
 • zamestnanci Súkromnej spojenej školy, Rovná 597/15, 058 01 Poprad.  

I. Možnosti nástupu žiakov do školy

 1. Zákonný zástupca žiaka má právo rozhodnúť o tom, či sa jeho dcéra/syn bude od 22. 6. 2020 vzdelávať v budove školy alebo školu nebude navštevovať. Rozhodnutie vyznačil zákonný zástupca v online dotazníku, ktorý mu bol doručený na jeho mailovú adresu. 
 2. Toto rozhodnutie zákonného zástupcu je záväzné a oficiálne. Pri akejkoľvek neskoršej zmene svojho rozhodnutia bude zákonný zástupca kontaktovať riaditeľku školy.

II. Prevádzka školy  

 1. Prevádzka školy pre žiakov druhého stupňa základnej školy a gymnázia je od 7:30 hod. do 14:00 hod. Pred týmto časom ani po ňom nemôže byť v budove školy žiadny žiak. 
 2. Príchod do školy bude v čase od 7:30 do 8:00, žiaci budú čakať pred školou v rozostupoch, aby sa predišlo sústreďovaniu väčšieho počtu žiakov pri vchode do budovy.
 3. Od 8:15 bude budova školy zamknutá. 
 4. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti prichádzajúcich žiakov nie je povolené parkovanie pred školou, všetky motorové vozidlá musia zákonní zástupcovia alebo plnoletí žiaci parkovať na priľahlom parkovisku.  

III. Podmienky pre prijatie žiaka na vyučovací proces 

 1. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri jeho odchode zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov počas príchodu do a zo školy)
 2. Zákonný zástupca predkladá triednemu učiteľovi pri prvom nástupe žiaka do školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).  
 3. Zákonný zástupca zabezpečí pre žiaka každý deň dve rúška spolu s vrecúškom na odloženie znečisteného rúška a papierové jednorazové vreckovky.  
 4. Zákonný zástupca v prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 oznámi túto skutočnosť telefonicky riaditeľke školy  a tá bezodkladne rieši vzniknutú situáciu s príslušným RÚVZ, zamestnancami základnej školy a všetkými zákonnými zástupcami, ktorých informuje o situácii a postupe.  
 5. V prípade podozrenia na ochorenie COVD – 19 v priebehu vyučovania pedagogický zamestnanec informuje riaditeľku školy a zákonného zástupcu, umiestni žiaka do osobitnej miestnosti, pokiaľ si ho nepríde vyzdvihnúť zákonný zástupca. Riaditeľka školy informuje o podozrení RÚVZ. Zákonný zástupca je povinný nahlásiť výsledok vyšetrenia riaditeľke školy, ktorá bude ďalej konať podľa pokynov ÚVZ.  
 6. Ak sa u žiaka prejaví bežná choroba, postupuje zákonný zástupca tak ako doteraz v zmysle školského poriadku (ospravedlnenie pošle triednej učiteľke mailom).  

  IV. Príchod žiakov do školy a odchod žiakov zo školy  

 1. Riaditeľka školy zabezpečí pri príchode žiakov dozor pedagogického zamestnanca pri vstupe do budovy školy. Následne postupujú žiaci do budovy školy už samostatne. 
 2. Riaditeľka školy zabezpečí ranný filter žiakov – meranie teploty žiakov už pred vchodom do budovy školy. V prípade zvýšenej teploty nad 37°C odchádza žiak domov. 
 3. Postup pre žiaka bez zvýšenej teploty a bez príznakov ochorenia:  
 • odmeranie teploty, 
 • dezinfekcia rúk,
 • odloženie zvrškov, prezutie,
 • umytie rúk,
 • vstup do triedy,
 • odloženie rúška. 
 1. Rúško žiak v škole v zmysle usmernenia ÚVZ nemusí používať počas výchovno-vzdelávacieho procesu v triede. Počas presunu na chodbách či počas možnosti stretnutia sa s inou skupinou žiak rúško používať musí.  
 2. Počas prítomnosti v školskej jedálni žiak rúško používa, sňať si ho môže len počas konzumácie jedla. Viac o usmerneniach v jedálni >
 3. Pokiaľ je plánovaná exteriérová aktivita pre danú skupinu, triedny učiteľ zabezpečí vhodné miesto na ranné zhromažďovanie žiakov, aby zbytočne nevstupovali do budovy. Rovnako, ak exteriérová aktivita končí, učiteľ zabezpečí spôsob vyzdvihnutia vecí tak, aby sa žiaci nemuseli vracať do budovy školy. Ranný filter podľa bodu 2 absolvujú žiaci aj v takomto prípade. 

V. Skupiny a priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu 

 1. Žiaci tried bilingválneho odboru gymnázia sa budú vzdelávať vo svojich triedach. Žiaci prímy, sekundy a tercie osemročného vzdelávacieho odboru sa budú vzhľadom na nízky počet prítomných žiakov vzdelávať spolu v triede sekunda, žiaci kvarty samostatne vo svojej triede.
 2. Žiaci V. – VI. O sa budú vzdelávať v tercii, žiaci VII. P, VIII. K a IX. K v jazykovom laboratóriu.
 3. Zástupcovia riaditeľky školy vypracujú špeciálny rozvrh, ktorý bude zohľadňovať podmienky podľa tohto rozhodnutia. Rozvrh hodín a aktivít na jednotlivé dni zašlú triedni učitelia zákonným zástupcom mailom. 
 4. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu riaditeľka školy spolu so zástupcami riaditeľky školy naplánujú organizáciu dňa tak, aby žiaci jednotlivých ročníkov mali v rôznych časoch prestávku na obed. 
 5. Súkromná spojená škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – akadémie, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb. 

VI. Čistenie a upratovanie školy 

 1. Pred otvorením školy riaditeľka školy zabezpečí dôkladné upratanie a dezinfekciu priestorov školy, vrátane školského areálu.   
 2. Riaditeľka školy zabezpečí  
 • bezdotykové teplomery, 
 • stojan so senzorickým dávkovačom dezinfekčného prostriedku pri vstupe do budov, ako aj dostatok náplne,
 • v priestoroch toaliet teplú vodu, tekuté mydlo z dávkovača, papierové utierky na utieranie rúk,
 • osobné ochranné pomôcky – rúška, ochranné štíty a rukavice pre všetkých zamestnancov školy,
 • balenia s jednorazovými papierovými vreckovkami do každej učebne. 
 1. V miestnostiach, kde prebieha vyučovanie,  zabezpečí každý vyučujúci časté a intenzívne vetranie.
 2. Upratovanie a dezinfekcia 
 • toaliet – 2x denne, 
 • dotykových plôch – 2x denne, 
 • dôkladné čistenie všetkých miestností – 1x denne, 
 • dôkladné čistenie ostatných priestorov školy – 1x denne.

VII. Stravovanie 

 1. Stravovanie sa realizuje za podmienok stanovených ÚVZ v školskej jedálni. 
 2. Rozvrh stravovania pripravia zástupcovia riaditeľky školy tak, aby sa skupiny nemiešali. Príchod skupín do jedálne bude v určených časových intervaloch, každá skupina bude v inej  časti jedálne. V jedálni môžu byť maximálne 2 skupiny žiakov naraz. 
 3. Všetko jedlo, vrátane polievky, príborov, šalátu a nápojov dodáva personál výdajne. Za týmto účelom zabezpečí vedúca školskej jedálne na stoly príbory zabalené do papierových obrúskov. Misy s polievkou a džbány s nápojmi budú na stoloch, naberanie zabezpečí pedagogický dozor.
 4. Po hlavné jedlo si budú žiaci chodiť postupne na pokyn pedagogického dozoru  

VIII. Zamestnanci 

 1. 17. 6. 2020 sa uskutoční online pracovná porada všetkých zamestnancov školy, na ktorej budú oboznámení s pokynmi na prevádzku. Na pracovnej porade budú zamestnanci oboznámení s pokynmi riaditeľky školy k opätovnému zavedeniu dennej výučby v priestoroch školy od 22. 6. 2020 a s možnosťami ďalšej realizácie ich pracovného pomeru. 
 2. Každý zamestnanec, ktorý bude od 22. 6. 2020 vykonávať prácu v budove školy, vyplní dotazník (príloha č. 1), v ktorom uvedie, či patrí medzi rizikové skupiny (tehotné, zamestnanci nad 60 rokov, chronické choroby).   
 3. Pedagogický zamestnanec školy v zmysle usmernenia ÚVZ nosí na pracovisku ochranné rúško alebo ochranný štít v triede so svojou skupinou dobrovoľne a v spoločných priestoroch školy (chodby, toalety, zborovňa, kancelárie) povinne. 
 4. Nepedagogický zamestnanec nosí rúško či štít pri svojej práci povinne. Všetkým zamestnancom poskytne škola ochranné rúško alebo ochranný štít. 
 5. Ostatné ochranné pomôcky – rukavice – sú povinné pre zamestnancov školy len pri manipulácii s jedlom v školskej jedálni a pri dezinfekcii priestorov – upratovačky. Rukavicami a štítom, resp. rúškom sa povinne chráni aj zamestnanec poverený ranným filtrom žiakov. 
 6. Všetci zamestnanci školy sú povinní upozorňovať žiakov opakovane na dodržiavanie hygienických podmienok pri kašlaní a kýchaní. 

V prípade zmeny usmernení zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, hlavného hygienika ÚVZ sa tieto Pokyny môžu meniť, o čom bude každý z dotknutých účastníkov informovaný.  

V Poprade 17. 6. 2020 

PaedDr. Gabriela Česlová, PhD. – zriaďovateľka školy
Mgr. Soňa Svienta
– riaditeľka školy