V čom sa líši učenie v našej škole od učenia v tradičných školách?

V našej škole nezvoní. Aj to je jedna z vecí, ktorou sa od ostatných škôl odlišujeme. A nezvoní preto, lebo je to jeden zo znakov neohrozeného a podporujúceho prostredia, ktoré u nás pre všetkých vytvárame. V modeli Vysoko efektívneho učenia, ktorý pri vyučovaní uplatňujú všetci učitelia v Life Academy od materskej školy, cez základnú školu až po gymnázium, je neohrozené a podporujúce prostredie spolu s ďalšími zložkami, ako sú zmysluplný obsah, možnosť výberu, adekvátny čas na prácu, okamžitá spätná väzba či dokonalé zvládnutie učiva veľmi dôležité, pretože náš mozog vie efektívne a dobre pracovať len za určitých podmienok.

Pani učiteľka Martina Kolcúnová, jedna z lektoriek Vysoko efektívneho učenia, hovorí: „V modeli Vysoko efektívne učenie je učenie zmysluplné a prepojené so skutočným životom. Žiakom sú poskytnuté príležitosti pre možnosť výberu úloh, činností i rôznych aktivít, pričom je rešpektovaný typ inteligencie, ktorú má žiak dominantnú. V triede je vytvorená pokojná a priateľská atmosféra. Zámerne sa tu rozvíja tvorivosť žiakov a ich sebaúcta, dodržiavajú sa triedne pravidlá a dohody.“

Na začiatku školského roka sa so žiakmi uzavrie triedna dohoda, podľa ktorej sa riadia celý školský rok. Pravidlá, ktoré si stanovujú žiaci spolu s učiteľmi, zas prispievajú k tomu, aby všetci vedeli, ako majú pri jednotlivých činnostiach postupovať bez toho, aby to musel učiteľ neustále vysvetľovať. Strach z neúspechu a zlyhania je omnoho menší ako pri bežnom spôsobe výučby, žiaci presne vedia, z čoho a akým spôsobom budú ich vedomosti preverované. Tradičné skúšanie pred tabuľou je u nás nahradené hodnotením práce na aplikačných úlohách, projektoch, prezentáciách.

Aj učitelia sa musia naučiť, ako majú učiť

Ak chcú učitelia našej školy učiť zmysluplne a efektívne, musia vedieť ako na to. Každý učiteľ, ktorý sa rozhodne  učiť v našej škole, musí absolvovať tzv. základný tréning Vysoko efektívneho učenia, ktorý vedú skúsené certifikované lektorky Asociácie Susan Kovalikovej na Slovensku. Je to celoslovenská organizácia, ktorá „zastrešuje“ školy pracujúce týmto systémom a poskytuje im aj metodickú pomoc. Príprava na hodiny je pre učiteľov náročnejšia ako v tradičných školách. Učiteľ si musí pripraviť množstvo zaujímavých aktivít, aplikačné úlohy pre rôzne typy inteligencií svojich žiakov, aktivity pre skupinovú prácu, rôzne energizéry a harmonizéry, úlohy pre Postup skončil som skôr a mnoho ďalších. Vyžaduje si to veľa hodín štúdia rôznej literatúry a odborných kníh a neustáleho vzdelávania sa. Ale pre každého učiteľa sú odmenou jeho zvedaví a šikovní žiaci, ktorých práca na vyučovaní baví.

Ako vyzerajú naše vyučovacie hodiny?

Ani tie nie sú tradičné. Väčšina predmetov v našej škole sa učí v deväťdesiatminútových blokoch. Je to tak preto, aby vedomosti, ktoré žiak na hodine získa, mohol čo najskôr aplikovať pri riešení konkrétnych praktických úloh.

Na začiatku hodiny učiteľ priblíži formou pojmovej mapy žiakom učivo, ktoré budú preberať. Počas výkladu učiteľa, ktorý nie je dlhý, sa často využívajú rôzne vizuálne pomôcky, encyklopédie i moderné technológie (iPady, interaktívne tabule). Žiaci často pracujú v skupinách, skúmajú, objavujú, hľadajú príčiny a súvislosti. Zároveň sa učia používať takú dôležitú zručnosť pre život, ako je spolupráca. Práca na krátkych či väčších projektoch je bežnou súčasťou vyučovania. Dôležitou časťou vyučovacieho bloku sú aplikačné úlohy. Práve tu dostávajú žiaci možnosť vybrať si, akým spôsobom spracujú naučené učivo. Prezentácia práce je nemenej dôležitou časťou vyučovacieho bloku, pretože 90% toho, čo učíte ostatných, si zapamätáte aj vy sami. Najobľúbenejšou časťou vyučovacieho bloku je pre žiakov energizér –  pohybové aktivity v rámci triedy na vyčistenie mysle a na opätovné „naštartovanie“ mozgu.  Na záver si žiaci spoločne zopakujú prebrané učivo a učiteľ im dáva priestor na spätnú väzbu i sebareflexiu.

Súčasťou vyučovania jekomunita ako pravidelne sa schádzajúce spoločenstvo žiakov a učiteľa, ktoré sa navzájom delí o svoje skúsenosti, zážitky a pocity. Žiaci i učiteľ sedia spolu v kruhu, majú vzájomný očný kontakt a môžu nerušene komunikovať. Kruh vyjadruje rovnocennosť vzájomných vzťahov (nemá začiatok, ani koniec, všetci sedia v približne rovnakej výške). Možnosť bez obáv vyjadriť svoj názor rozvíja sebadôveru žiakov a vytvára tak predpoklad pre efektívne učenie sa. V triede sa vytvárajú vzťahy dôvery, posilňujú sa celoživotné pravidlá triedneho spolužitia. Učiteľ uplatňuje partnerský prístup, jeho úlohou je pozitívne podporovať žiakov, pričom je však potrebná dôslednosť pri dodržiavaní dohodnutých pravidiel. Na komunitách je priestor aj na zavádzanie a uplatňovanie životných zručností, ktoré sú nemenej dôležité ako výborne zvládnuté vedomosti.

Na záver opäť slová pani učiteľky Martiny Kolcúnovej: „Podľa výsledkov meraní Štátneho pedagogického ústavu sú žiaci v triedach, v ktorých sa uplatňuje model Vysoko efektívne učenie, tvorivejší, otvorene, kultivovane komunikujú, prejavujú kritické myslenie aj v kontakte s dospelými, vedia zaujať stanovisko. Dokážu spolupracovať pre spoločný cieľ, sú motivovaní k celoživotnému učeniu. Strach z neúspechu a zlyhania je výrazne nižší ako v tradičných triedach.“

Sme školou, kde sa neučia len fakty, ale žiakom je ponúknutý spôsob, ako ich objaviť, spracovať, prehodnocovať i prezentovať, školou, kde môžu získať všetky zručnosti potrebné pre život v 21. storočí.

Life Academy je totiž viac ako iba škola.