Milí rodičia,

veríme, že ste spolu s Vašimi deťmi prežili pekné letné dni. Blíži sa začiatok roka a my by sme Vám chceli takouto cestou oznámiť niekoľko dôležitých upozornení a zmien týkajúcich sa platieb.

  1. Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že školné za september (pri nástupe do školy aj zápisné), platby za iPad (okrem žiakov prvého ročníka, ktorí platobný výmer za iPad dostanú pri  prevzatí tabletu) a nedoplatky z minulého školského roku majú byť uhradené najneskôr k 1.9.2019.
  2. Výška poplatkov ostáva nezmenená.
  3. V prípade preplatku z vyúčtovania k 30.6.2019 si tento odpočítajte od sumáru všetkých platieb. Platbu realizujte  jednou sumou na číslo účtu v tvare IBAN: SK76 5600 0000 0061 3201 6001. Variabilný symbol pridelený Vášmu dieťaťu ostáva nezmenený (je to číslo zmluvy) a do poznámky, prosím, vždy vpíšte meno dieťaťa, za ktoré sa platba realizuje.
  4. Mení sa spôsob platby a prihlasovania na obedy. Každý stravník dostane čip, ktorý Vaše dieťa 2.9. (Pondelok) dostane spolu s prihlasovacími a platobnými informáciami od vedúcej školskej jedálne. Cena čipu je 5,00 € a bude účtovaná v prvej platbe za mesiac september. Všetky informácie o systéme platenia, registrácie, prihlasovania a odhlasovania obedov dostanete spolu s čipom.
  5. Platbu za obedy uskutočnite až po registrácii v septembri na účet školskej jedálne, ktorý dostanete spolu so všetkými informáciami. Ak máte záujem, aby Vaše dieťa malo obed už 3.9. (2.9. obedy ešte podávané nebudú) je potrebné, aby ste registráciu urobili vopred. V prípade, že túto registráciu nevykonáte, dieťaťu nebude môcť byť strava vydaná.
  6. Výšku poplatku za obed určí poskytovateľ, tzn. školská jedáleň.
  7. Z dôvodu zabezpečenia plynulého chodu školy Vás chceme požiadať, aby ste si nastavili svoje trvalé príkazy tak, aby platba za každý mesiac bola na náš účet pripísaná najneskôr k 1. dňu mesiaca, za ktorý platíte.
  8. V prípade, že školné nebude uhradené viac ako dva mesiace, budeme nútení pristúpiť k účtovaniu poplatkov za omeškanie.
  9. Predpis všetkých úhrad platený na účet školy na tento školský rok dostanete v priebehu septembra – môže byť vygenerovaný zo systému až po 31.8.2019.

Prajeme Vám ešte pekné prázdninové dni a tešíme sa na Vaše deti a Vás v pondelok 2.9.2019 o 9:00.