PaedDr. Mária Hrobková

Súkromná základná škola

"Chcem vniesť do života a učenia detí motiváciu, cieľavedomosť, objavovanie."


Zobraziť články učiteľa

Povolanie učiteľa vždy malo a má pre mňa veľmi veľký význam, pretože učiteľ formuje žiakov už od útleho veku, a tým sa podieľa na budúcnosti našej spoločnosti. Je to veľmi krásne, ale aj zodpovedné poslanie, ktoré si vyžaduje osobitné vlohy mysle i srdca. Každý žiak vníma svojho učiteľa či už prostredníctvom toho, čo hovorí alebo robí, alebo tým, čo nehovorí alebo nerobí. Čím živší vzor predstaví učiteľ ako ideál, tým je napodobniteľnejší pre žiaka, lebo sa mu javí ako uskutočniteľný. Pre mňa je veľmi dôležitý osobitný vzťah učiteľa so žiakom, ktorý nikdy nesmie byť monológom, ale dialógom, ktorý prináša vzájomné obohatenie. Učiteľ vo vzťahu k žiakovi sa musí správať realisticky a mal by sa vedieť prispôsobiť v každom jednom prípade. 

Mojou hlavnou prednosťou je empatia. Uvedomujem si, že každé dieťa je jedinečné, a preto je pre mňa dôležité, aby každé dieťa vo mne našlo predovšetkým pochopenie, usmernenie a tiež oázu pokoja, nádeje a bezpečnosti.

Učiteľ musí mať odbornú prípravu, ktorá zahŕňa spektrum kultúrnych, pedagogických a psychologických kompetencií charakterizovaných samostatnosťou, schopnosťou plánovať a hodnotiť, tvoriť a byť otvorený voči inováciám. Vzdelávam sa v pedagogickej oblasti posledných dvanásť rokov. Znalosti z pedagogickej oblasti ma fascinujú a vedú k presvedčeniu, že šťastie dieťaťa a jeho záujem o vzdelávanie sú najpodstatnejšie z oblasti výchovy a vzdelávania. Som veľmi rada, že učím v Life Academy, pretože práve táto škola je jedinečná nielen v prístupe učiteľov k žiakom, ale naopak aj prístupom žiakov k učiteľom, a to vytvára efektívnu spoluprácu pre dosiahnutie výchovno – vzdelávacích cieľov. Je to škola, ktorá dieťaťu ponúka možnosť získať kvalitné vzdelanie.

Mojou doménou v oblasti vzdelávania je hlavne anglický jazyk. Uvedomujem si dôležitosť znalosti tohto cudzieho jazyka v súčasnej dobe, ktorá otvára dvere do sveta. Verím, že ako učiteľka anglického jazyka dokážem svoje nadobudnuté znalosti kvalitne sprostredkovať deťom, pretože každý posun žiaka je aj mojím úspechom. 

Podľa môjho názoru je dôležité, aby učiteľ dokázal vnímať a valorizovať životný rozmer svojho povolania, pretože život je dar, ktorý sa uskutočňuje slobodnou odpoveďou na osobitné povolanie, ktoré je treba objaviť a žiť ako osobné poslanie, nielen ako vykonávanie zamestnania. Povolanie učiteľa môže vykonávať každý, no poslanie učiteľa – na to má srdce a talent málokto. Vo svojom učiteľskom poslaní chcem naďalej vnášať do života a učenia detí motiváciu, cieľavedomosť a objavovanie. Chcem naďalej zdokonaľovať svoje majstrovstvo učiteľa, pretože učiteľ je najdôležitejším sprievodcom žiaka počas jeho štúdia.

maria.hrobkova@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

Vysokoškolské vzdelanie – predškolská a elementárna pedagogika, doktorandské štúdium – primárne vzdelávanie, jazyková škola – štátna jazyková skúška z anglického jazyka

Tretí, štvrtý a piaty ročník ZŠ – anglický jazyk a konverzácia v anglickom jazyku

Pretože Life Academy je jedinečná v prístupe učiteľov k žiakom, žiakov k učiteľom a to vytvára efektívnu spoluprácu pre dosiahnutie cieľov

Deti sú úžasné, tvorivé a láskyplné stvorenia. Teším sa z detskej radosti, úsmevu, z každého ich pokroku a úspechu.

Každý deň dostávam spätnú väzbu od žiakov, ich posun je aj môj úspech.

Chcem vniesť do života a učenia detí motiváciu, cieľavedomosť, objavovanie, ako aj otvorenosť hodnotenia a sebahodnotenia

Pekné zážitky prežívam každý deň vďaka svojim kolegom a žiakom

Čas strávený s mojou rodinou, prechádzky v prírode, šport.