Vážení rodičia, 

ako sme Vás už informovali, rozhodnutím zriaďovateľa materskej školy vydaného 22. 5. 2020 prevádzka materskej školy bude obnovená od 1. 6. 2020. Z toho dôvodu vydávame  pokyny a podmienky prevádzky materskej školy, ktoré sa týkajú: 

 • zákonných zástupcov detí materskej školy, 
 • detí,  
 • zriaďovateľa,
 • zamestnancov Súkromnej materskej školy, Rovná 597/15, 058 01 Poprad.  

I. Možnosti nástupu detí do materskej školy

 1. Zákonný zástupca žiaka má právo rozhodnúť o tom, či jeho dieťa  od 1.6. 2020 do materskej školy nastúpi. Rozhodnutie vyznačil zákonný zástupca v online dotazníku, ktorý mu bol doručený na jeho mailovú adresu.
 2. Toto rozhodnutie zákonného zástupcu je záväzné a oficiálne. Pri akejkoľvek neskoršej zmene svojho rozhodnutia bude zákonný zástupca kontaktovať riaditeľku školy.

II. Prevádzka školy v čase od 1.6. do odvolania

 1. Prevádzka materskej školy je v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR maximálne 9 hodín denne, t. j. od 7:30 hod. do 16:30 hod., trieda s prvou skupinou detí od 7:30 do 16:00. Pred týmto časom ani po ňom nemôže byť v budove školy žiadne dieťa.
 2. Príchod detí do materskej školy bude v čase od 7:30 do 8:30. Pred vstupom do budovy  budú vykonané dieťaťu a zákonnému zástupcovi (príp. Inej osobe žijúcej v jednej domácnosti s dieťaťom)  základné hygienické opatrenia: meranie teploty a dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom, ktorý zabezpečí škola. 
 3. V prípade zvýšenej teploty nad 37°C odchádza dieťa so zákonným zástupcom domov.
 4. Akékoľvek zdravotné ťažkosti dieťaťa, ktorého príznaky sú podobné ako pri ochorení na COVID-19, budú rozhodnutím pre nevpustenie dieťaťa do budovy školy. Na tomto mieste Vás prosíme, aby ste do škôlky  posielali iba deti, ktoré neprejavujú žiadne známky ochorenia. V prípade prejavov alergií prosíme, aby ste túto skutočnosť oznámili ešte pred nástupom dieťaťa do materskej školy triednej pani učiteľke.
 5. Vzhľadom na  to, že deti základnej školy majú čas príchodu od 7:30 do 8:00,  odporúčame príchod pre deti materskej školy v čase od 8:00 do 8:30, aby sa predišlo sústreďovaniu väčšieho počtu ľudí pri vchode do budovy. Samozrejme deti, ktoré majú súrodenca v základnej škole, prichádzať môžu spoločne s ním.
 6. V prípade, že zákonný zástupca z objektívnych dôvodov nemôže dodržať stanovený čas, môže volať na tel.č.: 0903 822 866 (materská škola), 052 772 1942 (office), 0918 727 735 (riaditeľka G. Česlová).
 7. Zákonní zástupcovia budú mať prístup do budovy školy a vnútorných priestorov len na nevyhnutný čas (prezlečenie v šatni). Rodič, príp. iný člen, s ktorým dieťa žije v jednej domácnosti, odovzdá svoje dieťa pani učiteľke vo svojej triede.  
 8. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti prichádzajúcich žiakov a detí našich škôl nie je povolené parkovanie pred školou, všetky motorové vozidlá musia zákonní zástupcovia parkovať na priľahlom parkovisku. 
 9. Čas odchodu dieťaťa z materskej školy toho času obmedzovať nechceme. Uvidíme ako sa bude vyvíjať situácia v prvých dňoch a v prípade problémov vydáme ďalšie usmernenie aj k tejto veci.

III. Podmienky pre nástup dieťaťa do materskej školy

 1. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do materskej školy a pri jeho odchode zo škôlky (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov počas príchodu do a zo škôlky, odovzdanie dieťaťa pani učiteľke v triede dieťaťa).  
 2. Príchod a odchod dieťaťa je možný len v sprievode osoby žijúcej v spoločnej domácnosti s dieťaťom. V tomto období nebude môcť dieťa vyzdvihovať zo škôlky nik iný ako osoba žijúca s ním v spoločnej domácnosti.
 3. Zákonný zástupca predkladá triednej učiteľke pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 1).  
 4. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška spolu s vrecúškom na odloženie znečisteného rúška a papierové jednorazové vreckovky. Po príchode si rúška dieťa odloží v šatni, v priestoroch materskej školy ani vo svojej triede rúško mať nemusí.
 5. Prosíme, aby ste deťom priniesli v prvý deň náhradné oblečenie. Veci, ktoré v škôlke ostali aj v čase jej zatvorenia vezmite domov. Prosíme Vás, aby si deti do škôlky nenosili žiadne hračky ani iné predmety z domu.
 6. Zákonný zástupca v prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 oznámi túto skutočnosť telefonicky riaditeľke školy  a tá bezodkladne rieši vzniknutú situáciu s príslušným RÚVZ, zamestnancami materskej školy a všetkými zákonnými zástupcami, ktorých informuje o situácii a postupe.  
 7. V prípade podozrenia na ochorenie COVD – 19 v priebehu dňa pedagogický zamestnanec informuje riaditeľku školy a zákonného zástupcu, umiestni dieťa do osobitnej miestnosti, pokiaľ si ho nepríde vyzdvihnúť zákonný zástupca. Riaditeľka materskej školy informuje o podozrení RÚVZ. Zákonný zástupca je povinný nahlásiť výsledok vyšetrenia riaditeľke materskej školy, ktorá bude ďalej konať podľa pokynov ÚVZ.  
 8. Ak sa u dieťaťa prejaví v období od 1. 6. 2020 bežná choroba, postupuje zákonný zástupca tak ako doteraz, oznámi túto skutočnosť pani učiteľke a pri trvaní choroby viac ako tri dni opätovne prinesie pri nástupe dieťaťa do materskej školy písomné vyhlásenie rovnaké ako v prvý deň nástupu do škôlky.  

IV. Skupiny a priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu

 1. Deti sú rozdelené do troch skupín v maximálnom počte 15. Skupiny  sa počas týždňa nebudú meniť ani spájať, po celý čas budú len so svojimi pani učiteľkami.
 2. To, ako sú deti rozdelené, si môže zákonný zástupca prečítať pri vstupe do materskej školy. Snahou bolo zachovať kamarátske skupiny detí vekovo k sebe najbližšie. 
 3. Ak výrazne klesne počet detí v skupine, riaditeľka má právo od ďalšieho týždňa upraviť počet skupín a ich zloženie. 
 4. Vonkajší areál bude rozdelený tak, aby sa skupiny detí a žiakov nestretávali alebo boli v areáli školy v rôznych časoch.
 5. Súkromná materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – akadémie, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb. V nevyhnutnom prípade sa realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných osôb, nepracujúcich v škole.

V. Čistenie a upratovanie materskej školy

 1. Pred otvorením školy riaditeľka školy zabezpečí dôkladné upratanie a dezinfekciu priestorov materskej školy, vrátane školského areálu.  
 2. Riaditeľka školy zabezpečí  
 • bezdotykový teplomer,
 • stojan so senzorickým dávkovačom dezinfekčného prostriedku pri vstupe do budovy, ako aj dostatok náplne,
 • v priestoroch toaliet teplú vodu, tekuté mydlo z dávkovača, papierové utierky na utieranie rúk,
 • osobné ochranné pomôcky – rúška, ochranné štíty a rukavice pre všetkých zamestnancov školy,
 • balenia s jednorazovými papierovými vreckovkami a dezinfekčným gélom do každej triedy.
 1. V miestnostiach, kde sa budú deti zdržiavať,  zabezpečí každá pani učiteľka časté a intenzívne vetranie.
 2. Upratovanie a dezinfekcia
 • toaliet – 2x denne,
 • dotykových plôch – 2 x denne,
 • dôkladné čistenie všetkých miestností  – 1x denne,
 • dôkladné čistenie ostatných priestorov školy – 1 x denne, 
 • výmenu posteľnej bielizne – 1 x týždenne.

VI. Stravovanie 

 1. Stravovanie sa realizuje za rovnakých podmienok ako v predchádzajúcom období.
 2. Sprísnenýbude režim výdaja jedla a riadu. Všetko jedlo, vrátane polievky, príborov, šalátu a nápojov dodáva výlučne personál materskej školy.

VII. Zamestnanci

 1. Všetci zamestnanci školy, ktorí nastupujú do  práce od 1.6.2020 boli oboznámení s pokynmi na prevádzku. 
 2. Každý zamestnanec, ktorý bude od 1. 6. 2020 vykonávať prácu v budove školy, vyplnil dotazník (Príloha č.2), v ktorom uviedol, či patrí medzi rizikové skupiny (tehotné, zamestnanci nad 60 rokov, chronické choroby). 
 3. Pedagogický zamestnanec materskej školy v zmysle usmernenia ÚVZ nosí na pracovisku ochranné rúško alebo ochranný štít v triede so svojou skupinou dobrovoľne a v spoločných priestoroch školy (chodby, toalety, zborovňa, kancelárie) povinne.
 4. Nepedagogický zamestnanec nosí rúško či štít pri svojej práci povinne. Všetkým zamestnancom poskytne škola ochranné rúško alebo ochranný štít.
 5. Ostatné ochranné pomôcky – rukavice – sú povinné pre zamestnancov školy len pri manipulácii s jedlom v školskej jedálni a pri dezinfekcii priestorov – upratovačky. Rukavicami a štítom, resp. rúškom sa povinne chráni aj zamestnanec poverený ranným filtrom žiakov.
 6. Všetci zamestnanci materskej školy sú povinní upozorňovať deti opakovane na dodržiavanie hygienických podmienok pri kašlaní a kýchaní.

VIII. Všetky usmernenia, opatrenia a rozhodnutia vzhľadom na otvorenie prevádzky škôl sú zverejnené na webových stránkach: www.minedu.sk a na webovej stránke školy: www.lifeacademy.sk.

V prípade zmeny usmernení zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, hlavného hygienika ÚVZ sa tieto Pokyny môžu meniť, o čom bude každý z dotknutých účastníkov informovaný.  

V Poprade 28.5.2020

PaedDr. Gabriela Česlová, PhD.
riaditeľka školy