Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky: zrušené.

Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 bude možné ústnu formu internej časti maturitnej skúšky vykonať administratívne, tzn. na základe vypočítania priemeru známok, ktoré žiak získal počas štúdia.

Ak žiak nesúhlasí so známkou vypočítanou na základe priemeru známok, vykoná na základe písomnej žiadosti odoslanej vedeniu školy internú časť maturitnej skúšky v termíne od 25. mája do 13. júna 2020. 

Bližšie informácie:

https://www.ucimenadialku.sk/subory/2020-04-23-Rozhodnutie-MS-spojene.pdf