Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube
Riaditeľka Súkromného gymnázia, Rovná 597/15, Poprad po prerokovaní v pedagogickej rade v zmysle par. 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodla o konaní

druhého kola prijímacích skúšok
na študijné odbory

  • 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (päťročný vzdelávací odbor)
    Prijímacie skúšky: anglický jazyk
  • 7902 J gymnázium (osemročný vzdelávací odbor)
    Prijímacie skúšky: slovenský jazyk a literatúra, matematika

Doručenie prihlášok: do 6. júna 2017
Prijímacie skúšky: 20. júna 2017