Špeciálne triedy


Súkromná základná škola Life Academy ponúka ako jediná škola v Poprade vzdelávanie žiakov s vývinovými poruchami učenia. V školskom roku 2014/2015 boli otvorené prvé dve triedy – jedna pre žiakov 1. – 4. ročníka a jedna pre žiakov 5. – 6. ročníka.

Vývinové poruchy učenia označujú rôznorodú skupinu porúch prejavujúcich sa problémami v nadobúdaní základných vzdelávacích návykov, ako je reč, písanie, čítanie a počítanie.

Tieto poruchy majú individuálny charakter a sekundárne sú sprevádzané poruchami reči, narušeným sústredením, impulzívnym správaním, poruchami v oblasti percepcie, poruchami motoriky, často ich sprevádza syndróm ADD, ADHD. Všetky symptómy porúch učenia spôsobujú zlyhávanie žiaka pri školských výkonoch a prelínajú sa do celého edukačného procesu.

Znemožňujú primerane reagovať, rozumieť bežným pokynom učiteľa pri vzdelávaní. Podstata ťažkostí žiakov nespočíva v nedostatku ich všeobecnej inteligencie, naopak častokrát prekvapia originálnym riešením úloh, sú úspešní v predmetoch, ktoré ich zaujímajú.

Špeciálne triedy

Za prejavy vývinových porúch učenia sa považujú:

 • problémy v oblasti reči,
 • problémy zrakového a sluchového vnímania,
 • problémy v priestorovej orientácii,
 • poruchy orientácie v čase,
 • poruchy vnímania a reprodukcie rytmu,
 • poruchy vývinu jemnej a hrubej motoriky,
 • poruchy pohybovej koordinácie,
 • poruchy sústredenia.

Deti s poruchami učenia ako dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia majú v súčasných podmienkach našich základných škôl sťažené možnosti vzdelávania. Bez individuálneho prístupu nie sú schopné držať krok so spolužiakmi. Nezvládnuté učivo a teda medzery vo vedomostiach sa kopia a s tým prichádza aj frustrácia žiakov a ich nechuť do učenia. Na to nadväzuje strata sebadôvery, sebaúcty, neurotické bolesti brucha alebo problémové správanie.

Pre dieťa s primeranou inteligenciou, ale so zlými známkami býva výber ďalšieho vzdelávania veľmi obmedzený. Často sa dostane do prostredia, ktoré mu intelektovo nemusí vyhovovať, a tým pribudnú ťažké chvíle so začlenením sa kolektívu a hľadaním si primeraných vzťahov. A pritom stačí dieťaťu včas dopriať spôsob vzdelávania, aký potrebuje a vyhneme sa mnohým problémom. Tieto deti sú schopné dosiahnuť rovnako kvalitné vedomosti ako ich spolužiaci, potrebujú na to ale inú cestu. Hneď, keď zažijú prvý úspech, začnú chodiť do školy RADY.

Life Academy žiakom ponúka:

 • podnetné a neohrozené prostredie v triedach s nízkym počtom žiakov,
 • uplatňovanie špeciálno-pedagogických postupov v priebehu celého vyučovania,
 • individuálny prístup, voľbu primeraného tempa,
 • multisenzorický prístup pri vzdelávaní,
 • všestranný osobnostný rozvoj jednotlivca,
 • rozvíjanie špecifických funkcií mozgu potrebných na schopnosť učiť sa,
 • logopedickú intervenciu,
 • zážitkové učenie.