Mgr. Monika Krajňáková

Súkromná základná škola Súkromné gymnázium

"Je krásne, keď človek môže odovzdávať mladým ľuďom cenné poznatky."


Zobraziť články učiteľa

Vo viacerých momentoch života si človek položí otázky: “Kto som? Kam smerujem? Čím chcem byť?” Jedným z týchto momentov je aj voľba profesie.

Už ako školáčka na základnej škole som pomáhala svojim spolužiačkam a kamarátkam, ktoré mali v škole ťažkosti s pochopením a zvládnutím učiva z matematiky. Bol to nádherný pocit, vidieť ich, ako sa učia, ako sa snažia porozumieť učivu, ako sa zlepšujú a napredujú. A tak som sa rozhodla, že chcem učiť, že sa chcem stať učiteľkou matematiky.

Z gymnázia moje kroky celkom prirodzene smerovali na Univerzitu Mateja Bela, na Fakultu prírodných vied v Banskej Bystrici, kde som vyštudovala odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – matematika a biológia. Po skončení štúdia som sa tešila do praxe.

Učiť som začala v Tatranskej alternatívnej škole. Veľmi som si vážila to, že som mala možnosť učiť v škole uplatňujúcej vo svojich školských vzdelávacích programoch modernú koncepciu vyučovacieho procesu Integrované tematické vyučovanie/ Vysoko efektívne učenie. Hlavnou myšlienkou modernej koncepcie ITV/VEU je: “Vzdelávať neznamená napĺňať vedro, ale zapaľovať oheň”. Počas niekoľkoročného pôsobenia som získala veľa cenných skúseností a poznatkov. 

V súčasnosti učím na Súkromnej spojenej škole v Poprade – v Life Academy. Verím, že ako učiteľka Life Academy môžem odovzdávať mladým ľuďom cenné a užitočné poznatky, zapáliť oheň “znalosti” v srdciach detí, že ich môžem sprevádzať a pomáhať im na ich ceste napĺňania si svojich snov. Pozorovať ich, ako sa rozvíjajú a rastú, stávajú sa schopnejšími, spôsobilejšími, silnejšími v rýchlo meniacom sa svete. Naučiť ich prekonávať prekážky, veriť v seba samých. A v neposlednom rade ich chcem urobiť dobrými, skutočnými ľuďmi, čo znamená – šťastnými ľuďmi. Učím v nádeji, že to urobí svet lepším. 

Life Academy je zároveň pre mňa inšpiratívne a podnetné prostredie s príjemnou atmosférou a výborným kolektívom.

Učiteľské povolanie je jedinečné. Učiteľ nielenže dáva vedomosti, ale aj zanecháva stopy v duši každého žiaka. Aby sa učiteľ stal skutočným profesionálom, musí na sebe neustále pracovať, vzdelávať sa, byť otvorený novým výzvam a nebáť sa experimentovať, a preto aj ja pracujem veľa na sebe. V roku 2015 som vykonala prvú atestáciu a v roku 2017 druhú atestáciu, obe zamerané na moderné koncepcie vyučovacieho procesu. V roku 2020 som ukončila rozširujúce štúdium informatiky na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci Národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

monika.krajnakova@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

Vzdelanie potrebné pre vykonávanie učiteľského povolania som získala na Univerzite Mateja Bela, na Fakulte prírodných vied v Banskej Bystrici, kde som vyštudovala odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – matematika a biológia. Po skončení štúdia som niekoľko rokov pôsobila v Tatranskej alternatívnej škole v Poprade, kde som získala veľa cenných skúseností a poznatkov. V súčasnosti učím na Súkromnej spojenej škole v Poprade.

V Life Academy učím na Súkromnej základnej škole v 5. a 6. ročníku matematiku, na Súkromnom gymnáziu s osemročným vzdelávacím programom v 2., 3. a 4. ročníku matematiku a v 2. ročníku komunikačnú výchovu. Na Súkromnom gymnáziu s päťročným vzdelávacím programom v 5. ročníku cvičenia z matematiky.

V Life Academy učím rada preto, lebo mi poskytuje priestor na ďalší sebarozvoj, a to v príjemnej atmosfére a vo výbornom kolektíve.

Je krásne, keď človek môže odovzdávať mladým ľuďom cenné poznatky, keď ich môže sprevádzať a pomáhať im na ich ceste napĺňania si svojich snov.

Za najväčšie doteraz dosiahnuté úspechy považujem vynikajúce umiestnenia našich žiakov na popredných miestach v okresných a krajských kolách matematickej olympiády a pytagoriády.

Chcela by som, aby bola moja práca zmysluplná, aby sa mi darilo čo najlepšie pripravovať mojich žiakov na skutočný život, v ktorom si budú môcť splniť svoje sny.

Najkrajším a jedinečným zážitkom je vždy objatie dieťaťa…

Voľný čas rada trávim s dobrou knihou v ruke, prechádzkami po prírode či bicyklovaním. Počas letných prázdnin nesmie chýbať spoznávanie krajín, ich kultúry a všetkého, čo je s tým spojené.