Ing. Zuzana Majerčáková

Súkromná základná škola Súkromné gymnázium

"Chcem pomáhať študentom objavovať ich výnimočnosť a jedinečnosť"


Zobraziť články učiteľa

Postavenie učiteľa v dnešnej spoločnosti a dobe je často nezávideniahodné, niekedy až ponižujúce a mnohé situácie prinášajú do našich životov traumu. Našťastie, v posledných rokoch sa to čiastočne vylepšilo, no nie až natoľko, aby sa mladí ľudia do rezortu školstva hrnuli.

 Ale aj napriek týmto skutočnostiam, je tu predsa niečo, čo nám dáva právo byť hrdí na naše povolanie, povolanie učiteľa, a preto verím, že ako učiteľka môžem:

 • byť prospešná pre spoločnosť, veď som zodpovedná za budúce generácie, za ich zdravie, bezpečnosť a osobný rast,
 • niekoho viesť, pomáhať mu a slúžiť,
 • prežívať obrovské množstvo emócií, so žiakom sa môžem smiať i plakať,
 • realizovať mnohé aktivity, pokusy,
 •  neustále sa učiť a tak sa aj sama posúvať v profesijnom raste,
 • byť ovplyvnená myslením mladých ľudí a teda zostať duchom mladá,
 • zostať pozitívna, keďže som ovplyvňovaná pozitívnym prostredím fantastických kolegov,
 • vzdelávať sa z rôznych zdrojov, ale učiť sa aj od študentov, ktorí ma vedia prekvapiť takmer denne,
 • byť trpezlivá, ochotná, zhovievavá a odpúšťajúca,
 • byť empatická, neignorovať problémy iných,
 • formovať vysokú dávku altruizmu,
 • byť sofistikovaná pri tvorbe projektov,
 • otvárať dvere mladým ľuďom do “veľkého” sveta,
 • zdieľať s mladými ľuďmi množstvo zážitkov, udalostí, nápadov a skúseností, 
 • spoznávať nové veci,
 • dokázať pozorne počúvať iných,
 • pozerať sa na svet očami žiaka,
 • sa vyhnúť egocentrizmu,
 • mať súcit, pokoru a byť láskavá
 • byť hnacím motorom pre mladých ľudí v snahe dostať sa na vysnívanú školu, byť úspešní v budúcom povolaní,
 • byť motivátorkou,
 • robiť pozitívne veci pre tento svet a nevzdať sa aj pre formovanie osobného pocitu šťastia.

Všetkým je nám jasné, že dnešná doba preferuje konzum, hedonizmus a pocit vlastníctva, ale práve vďaka pozitívnym morálnym hodnotám učiteľ môže zostať ČLOVEKOM.

zuzana.majercakova@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

1989 Technická univerzita v Košiciach, strojnícka fakulta
1999 Prešovská univerzita v Prešove, fakulta humanitných a prírodných vied, fyzika
2012 II. atestácia, efektivita učebných štýlov vo fyzike
1997 Výcvikový program koordinátorov primárnej prevencie závislostí
2006 Infovek – využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa

Triedy gymnázia – fyzika, V.A – seminár z fyziky

Oslovil ma inovačný systém vyučovania, ktorý úspešne naša škola rozvíja prostredníctvom sociálnych stratégií podporujúcich životné zručnosti.

Podnetné prostredie pre mňa, verím, že aj pre študentov, ktorých by som rada inšpirovala, ukázala výzvy, vzbudila záujem pri objavovaní nových vecí, zdieľala s nimi ich víťazstvá i prehry, pomáhala im objavovať ich výnimočnosť a jedinečnosť.

Za najväčšie dosiahnuté úspechy považujem vynikajúce umiestnenia žiakov, ktorých som pripravovala na okresné a krajské kolá fyzikálnej olympiády a archimediády.

Fyzika v príkladoch, aplikačných úlohách a pokusoch.

Pripraviť budúcich maturantov na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky z fyziky, na úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov. Talentovaných študentov pripraviť na FO. Ukončiť kontinuálne aktualizačné vzdelávanie: Aktivizujúce a motivujúce prostriedky vo vyučovaní fyziky na školách.

Je ich viac, ale všetky súvisia s empatiou a vyjadrením spolupatričnosti so slabšími.

Rodina, priatelia, cestovanie, more, káva…