Ing. Zuzana Majerčáková

Súkromná základná škola Súkromné gymnázium

"Chcem pomáhať študentom objavovať ich výnimočnosť a jedinečnosť"


Zobraziť články učiteľa

zuzana.majercakova@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

1989 Technická univerzita v Košiciach, strojnícka fakulta
1999 Prešovská univerzita v Prešove, fakulta humanitných a prírodných vied, fyzika
2012 II. atestácia, efektivita učebných štýlov vo fyzike
1997 Výcvikový program koordinátorov primárnej prevencie závislostí
2006 Infovek – využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa

Triedy gymnázia – fyzika, V.A – seminár z fyziky

Oslovil ma inovačný systém vyučovania, ktorý úspešne naša škola rozvíja prostredníctvom sociálnych stratégií podporujúcich životné zručnosti.

Podnetné prostredie pre mňa, verím, že aj pre študentov, ktorých by som rada inšpirovala, ukázala výzvy, vzbudila záujem pri objavovaní nových vecí, zdieľala s nimi ich víťazstvá i prehry, pomáhala im objavovať ich výnimočnosť a jedinečnosť.

Za najväčšie dosiahnuté úspechy považujem vynikajúce umiestnenia žiakov, ktorých som pripravovala na okresné a krajské kolá fyzikálnej olympiády a archimediády.

Fyzika v príkladoch, aplikačných úlohách a pokusoch.

Pripraviť budúcich maturantov na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky z fyziky, na úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov. Talentovaných študentov pripraviť na FO. Ukončiť kontinuálne aktualizačné vzdelávanie: Aktivizujúce a motivujúce prostriedky vo vyučovaní fyziky na školách.

Je ich viac, ale všetky súvisia s empatiou a vyjadrením spolupatričnosti so slabšími.

Rodina, priatelia, cestovanie, more, káva…