Ing. Peter Drozd

Súkromná základná škola Súkromné gymnázium

"Ži a nechaj žiť. Žijeme len raz — Vive y deja vivir."


Zobraziť články učiteľa

Verím, že ako učiteľ môžem pomôcť. Vravievali nám ako žiakom, že škola je náš druhý domov. Učiteľ telom a dušou by v určitých momentoch procesu výučby, a snáď aj mimo neho, mal vedieť byť otcom, matkou alebo starším súrodencom a pomôcť žiakom a rodine nájsť si svoje miesto v škole, v procese štúdia, výchovy a vzdelávania. Rodina je základný článok spoločnosti, ja verím, že dobrý učiteľ sa dočasne stáva akýmsi dôležitým členom a článkom rodiny. Tak, ako si všetci občas spomenieme na našich najbližších, rovnako takmer všetci z času na čas spomíname na niektorých našich učiteľov, záležiac na uhle pohľadu. A v konečnom dôsledku učiteľ trávi so žiakmi občas viac času alebo má častejší kontakt ako s niektorými členmi vlastnej rodiny.

Verím, že ako učiteľ sa môžem, viem a chcem prispôsobiť. Proces výchovy a vzdelávania v každom veku (učiteľa a žiaka) je živý proces, závislý na podmienkach, okolnostiach, skutočnostiach, situáciách, a je ovplyvňovaný daným momentom, danými premennými. Každý študent je svet sám o sebe, živý svet ovplyvnený, ovplyvňovaný a ovplyvňujúci, ja verím, že živý učiteľ sa v tomto vesmíre rozličných svetov, hviezd, planét, galaxií a čiernych dier prispôsobuje do istej miery danému pohybu v rámci teórie relativity a aj mimo nej.

Verím, že ako učiteľ môžem byť príkladom. Či už tým odstrašujúcim a nie tak pozitívnym, pre niektorých, alebo lídrom, vodcom pre iných. Príkladom správania, životného postoja, dosiahnutých výsledkov, nadobudnutých vedomostí, zážitkov a skúseností, a tiež prekonaných chýb a omylov. Ulahodiť všetkým a vo všetkom asi nie je možné, a ja verím, že to ani nie je cieľom autentického učiteľa. A aj ten autentický učiteľ môže mať chyby a nedostatky, ktoré ho motivujú napredovať a zlepšovať sa v snahe a úsilí stať sa lepším učiteľom a človekom.

Verím, že ako učiteľ môžem zaujať. V tom správnom zmysle slova. Do veľkej miery, ak ma pamäť neklame, som si ako študent čiastočne vytváral vzťah k predmetu aj v závislosti od učiteľa, ktorý ho vyučoval, a ako ho vyučoval. Ja verím, že ten zaujímavý učiteľ vie “predať” svoj predmet ako ten naj … (tie tri bodky už vyplní každý žiak a rodič sám).

Verím, že ako učiteľ môžem pozitívne pôsobiť na žiakov, na rodičov a okolie. Na ich životný štýl, ciele, záujmy, vedomosti, hodnoty, na ich výchovu a vzdelávanie, na ich výzvy, výsledky, rast a rozvoj. Ja pevne verím, že hlavným cieľom tohto procesu je vychovať dobrých ľudí, a učiteľ môže byť (ak naozaj chce) dôležitou súčasťou procesu výchovy výnimočných ľudí, do slova a do písmena môže spôsobiť revolúciu v osobnosti každého študujúceho.

Verím, že ako učiteľ môžem preniesť na žiakov obrovské množstvo vedomostí, skúseností, názorov. Priniesť, ukázať a vysvetliť smer, cestu a cieľ. Pomôcť objaviť ako sa učiť a naučiť, kedy a kde sa vzdelávať. Postaviť základy. Potom si už každý sám nájde a vyberie svoj vlastný názor a štýl, a nastaví svoju vlastnú (ne)dosiahnuteľnú úroveň. 

Verím, že ako učiteľ poznám každého jedného žiaka do takej miery, aby som bol schopný poradiť mu, poučiť ho, podať mu pomocnú ruku a navigovať ho. Len treba chcieť, na oboch stranách.

Verím, že ako učiteľ môžem a chcem (sa) vychovávať a vzdelávať bez zbytočných príkazov a zákazov, bez prehnaných či neprimeraných povinností. Ľudský faktor z psychologického hľadiska to prirodzene od malička odmieta (logicky) a ja verím (či už ako učiteľ alebo ako “neučiteľ”), že existujú spôsoby, štýly a argumenty výučby vychádzajúce z presvedčenia a pozitívneho vedomia, meniac štúdium a vzdelávanie na potrebu, na zábavnú a hravú formu osvojovania si nových a prínosných poznatkov. Neverím na krátkodobú, dočasnú a príležitostnú prípravu a pamäť (kvôli písomkám, skúšaniam a známkam). Verím slovu, vyjadreniu, verím konverzácii a dialógu. 

Verím, že ako učiteľ môžem a budem veriť v ľudskosť, spravodlivosť, trpezlivosť, vytrvalosť a pevnú vôľu, húževnatosť a úprimnosť, veriť v pravdu a pozitívne ľudské a osobné hodnoty či princípy.

Verím, že ako učiteľ môžem a chcem slepo veriť a dôverovať ľuďom našej školy. Naivné? Každý učiteľ mal niekedy obuté topánky žiaka, len si treba spomenúť a podľa toho sa zariadiť.

peter.drozd@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

  • Slovenská vysoká škola technická Bratislava, Elektrotechnická fakulta, odbor Umelá inteligencia a Expertné systémy.
  • Inštitút Cervantes, C1 španielsky jazyk cez Bilingválne Gymnázium Žilina.
  • Lektorské štúdium na Global Education Centre Košice.
  • Posledné tri roky spolupráca s jazykovými školami v Žiline.
  • Posledných päť rokov tlmočnícke a prekladateľské služby, na Slovensku a v Mexiku cez prekladateľské agentúry a jazykové školy.

Španielsky jazyk v príme, sekunde, tercii, kvarte, I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A

Táto škola mi dala príležitosť podeliť sa o poznatky a skúsenosti zo španielskeho jazyka, kultúry, tradícií a zvykov s vyrastajúcou a formujúcou sa mladou generáciou.
A v neposlednom rade mi tiež poskytla možnosť byť súčasťou výnimočného a skvelého pracovného kolektívu.

Mať privilégium podeliť sa s nimi o krásy a zaujímavosti španielskeho jazyka, je to pre mňa česť a potešenie.

To by asi mali zhodnotiť moji žiaci, rodičia, kolegyne a kolegovia a moji nadriadení. Skromne dúfam, že som dosiahol upriamiť pozornosť a záujem okolia na španielsky jazyk. To by bol pre mňa najväčší dosiahnutý úspech.

Rád by som zábavnou a zaujímavou formou naučil žiakov, ako sa učiť a spoznávať španielsky jazyk, mojím tajným snom je jedného dňa sa môcť rozprávať s každým žiakom po španielsky plynule a bezprostredne.

Každá hodina španielčiny, každý deň, v každej triede, je pre mňa ten naj… zážitok.

Blízka rodina, skutoční priatelia, zvieratá a príroda, španielska a slovenská hudba, šport, akákoľvek dobrá kniha alebo zaujímavý film (a v španielčine omnoho lepšie).