Podpora inkluzivného vzdelávania

Súkromnej základnej škole, Rovná 597/15, Poprad bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Life Academy Poprad úspešnejšia“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os – Vzdelávanie, Investičná priorita 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/30/2018 bola uzavretá dňa 12.04.2018. Na centrálnom registri zmlúv bola predmetná Zmluva o NFP zverejnená dňa 16.04.2018 a účinná je od nasledujúceho dňa po dni zverejnenia, t.j. 17.04.2018. Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 36 mesiacov, t.j. od 05/2018-04/2021. 

Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu, zlepšenie výsledkov a kompetencie detí a žiakov. 

2 hlavnými aktivitami prispieva k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno–vzdelávacom procese skvalitňovanie diagnostikovania a taktiež k rediagnostikovaniu detí a žiakov s cieľom znížiť mieru predčasného ukončovania školskej dochádzky z dôvodu neschopnosti žiakov prispôsobiť sa bežným podmienkam vzdelávacieho procesu základného vzdelávania a prípravy na ďalšiu odbornú prípravu, predchádzať neodôvodnenému odkladaniu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, školskej neúspešnosti detí a ich zaraďovaniu do špeciálnych tried a škôl. 

Realizáciou projektu bude vytvorené 1 nové pracovné miesto na pozíciu Špeciálny pedagóg a 2 pracovné miesta na pozíciu Asistent učiteľa.  

Realizáciou projektu budú naplnené merateľné ukazovatele: 

  • Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu – 5,
  • Počet podporených škôl, ktoré uplatňujú inkluzívny model vzdelávania – 1,
  • Počet škôl zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania – 1,
  • Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania, ktorým sa zlepšili študijné výsledky 6 mesiacov po absolvovaní programu – 5,
  • Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania – 5,

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu – 114 120,00 EUR.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške  108 414,00 EUR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk

Ukončenie aktivít projektu

Realizácia aktivít projektu bola ukončená v apríli 2021. Časový harmonogram projektu bol dodržaný podľa realizačného plánu zadaného v Zmluve o poskytnutie NFP.  Počas projektu sa nevyskytli závažné problémy. Rizíká a ohrozenie realizácie nastali v období pandémie COVID19. Tie boli eliminované vzájomnou spoluprácou s Riadiaceho orgánu a dodržaním aktuálnych protipandemických opatrení zo strany prijímateľa. Do projektu bolo počas realizácie priebežne zapojených 33 žiakov so ŠVVP, 10 dievčat a 23 chlapcov. Realizácia a dosiahnutie plánovaných výsledkov zabezpečili spolu so žiakmi i pedagogickí pracovníci. Aktivity zastrešovali a hlavnú zodpovednosť za realizáciu prevzali členovia inkluzívneho tímu v zložení 1 špeciálny pedagóg a 2 asistenti učiteľa. Na tieto pozície boli vytvorené nové pracovné miesta.
V najbližšom období bude projekt vo fáze ukončenia v zmysle administratívnej realizácie a vecnej kontroly projektu. 

Ukončenie projektu

V rámci administratívnej formy ukončenia projektu prebehli povinné zazmluvnené procesy pre riadne ukončenie. Súčasťou bolo vypracovnie Záverečnej monitorovacej správy a vykonanie kontroly zo strany Riadiaceho orgánu. Formálne ukončenie implementácie projektu: 11/2022. 

Výška nenávratneho finančného príspevku: 108 414,- Eur

z toho:
Európsky sociálny fond – prostriedky EÚ vo výške 97 002,-  Eur   /85%/   

Európsky sociálny fond – spolufinancovanie ŠR vo výške 11 412,- Eur  /10%/

Vlastné zdroje vo výške 5 706,- Eur  /5%/

Celkové oprávnené výdavky projektu:  114 120,- Eur

 

Ďakujeme za poskytnutie nenávratného finančného príspevku MŠVVaŠ SR a EÚ za možnosť zlepšiť kvalitu vzdelávania a zabezpečiť inkluzívnosť vzdelávania zameranú na vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov so zdravotným znevýhodnením. Škola týmto zlepšila podmienky na dosiahnutie rovnosti príležitostí vo výchovno-zdelávacom procese a  skvalitnila vyučovací proces. Aktivity „inkluzívneho tímu“ ako sú psychologické poradenstvo, prevencia a intervencia k žiakom s osobitým zreteľom na proces výchovy a vzdelávania, spolupráca s centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, inovácie IVVP pre žiakov so ŠVVP a ich aplikácie v praxi na pôde našej SSŠ. To všetko spoločne zabezpečilo pridanú hodnotu v oblasti vyučovacieho procesu, v oblasti voľnočasových aktivít organizovaných školou, v spolupráci s rodinou žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V týchto aktivitách a nových zavedených programoch vo vyučovacom procese bude škola pokračovať v následnom období po ukončení projektu.
Poďakovanie za profesionálny a ústretový prístup pri procese implementácie patrí pracovníčke Sprostredkovateľského orgánu OPĽZ-MSVVS SR Ing. Martine Ružičkovej.  

Realizačný tím projektu “Life Academy Poprad úspešnejšia”