Podpora inkluzivného vzdelávania

Súkromnej základnej škole, Rovná 597/15, Poprad bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Life Academy Poprad úspešnejšia“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os – Vzdelávanie, Investičná priorita 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/30/2018 bola uzavretá dňa 12.04.2018. Na centrálnom registri zmlúv bola predmetná Zmluva o NFP zverejnená dňa 16.04.2018 a účinná je od nasledujúceho dňa po dni zverejnenia, t.j. 17.04.2018. Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 36 mesiacov, t.j. od 05/2018-04/2021. 

Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu, zlepšenie výsledkov a kompetencie detí a žiakov. 

2 hlavnými aktivitami prispieva k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno–vzdelávacom procese skvalitňovanie diagnostikovania a taktiež k rediagnostikovaniu detí a žiakov s cieľom znížiť mieru predčasného ukončovania školskej dochádzky z dôvodu neschopnosti žiakov prispôsobiť sa bežným podmienkam vzdelávacieho procesu základného vzdelávania a prípravy na ďalšiu odbornú prípravu, predchádzať neodôvodnenému odkladaniu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, školskej neúspešnosti detí a ich zaraďovaniu do špeciálnych tried a škôl. 

Realizáciou projektu bude vytvorené 1 nové pracovné miesto na pozíciu Školský psychológ2 pracovné miesta na pozíciu Asistent učiteľa.  

Realizáciou projektu budú naplnené merateľné ukazovatele: 

  • Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu – 5,
  • Počet podporených škôl, ktoré uplatňujú inkluzívny model vzdelávania – 1,
  • Počet škôl zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania – 1,
  • Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania, ktorým sa zlepšili študijné výsledky 6 mesiacov po absolvovaní programu – 5,
  • Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania – 5,

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu – 114 120,00 EUR.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške  108 414,00 EUR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk