Kvalitné vzdelávanie prepojené s praxou

Lesné prostredie s dostatkom pohybu

Celostný rozvoj dieťaťa

Envirotriedy

Rodič by sa nemal obávať, či škola, do ktorej chodí jeho dieťa, mu poskytne kvalitné vzdelanie.

Každý rodič by bol rád, aby svojmu dieťaťu dokázal zabezpečiť vzdelanie, ktoré mu umožní získať hlboké znalosti. Znalosti, ktoré využije v praktickom živote.

Dnešná doba prináša dôležitý akcent aj na zdravie. Sedavý spôsob vyučovania, nedostatok pohybu na čerstvom vzduchu vplývajú na zdravie detí.

Túžbou každého rodiča je, aby z jeho dieťaťa raz vyrástol múdry dospelý, ktorý naplno rozvinie svoj potenciál, ktorý dostal do vienka. Okrem získaných akademických poznatkov by tak škola mala byť miestom, kde dieťa môže rozvíjať všetky stránky svojej osobnosti. 

Prvé školské roky sú dôležitým obdobím pre dieťa a rodič sa chce rozhodnúť správne.

Triedy s environmentálnym zameraním v Krásnych Sadoch ponúkajú deťom celostné autentické vzdelávanie s využitím inovatívnych metód v bezpečnom prírodnom prostredí pod vedením kvalifikovaných a láskavých pedagógov. Triedy sú určené žiakom 1.- 4. ročníka.

Radi vám predstavíme naše envirotriedy »

Naše benefity

Pri výchove a vzdelávaní sa oprite o školu, ktorá vás v tom podrží.

Umožnite svojmu dieťaťu kvalitné celostné vzdelávanie.

Environmentálnu výchovu, pohyb, umenie a kultúru prepájame so všetkými predmetmi, tak aby sme cez podnetné zážitky prispievali k celostnému rozvoju dieťaťa. Pri spojení akademického, sociálneho i emocionálneho učenia má dieťa možnosť rozvíjať sa celostne. Jeho všestrannosť podporujeme tiež výučbou, pri ktorej uplatnenie svojich teoretických znalostí vidí v praktickom živote.

Posilnite jeho imunitu v zdravom prostredí.

Sedenie v laviciach počas výučby je vyvážené dostatočným pohybom v prírode. Deti počas vzdelávacieho procesu, v závislosti od poveternostných podmienok i preberaného učiva, trávia časť dňa vonku. Pobyt na čerstvom vzduchu prispieva k posilňovaniu ich fyzického a psychického zdravia.

Doprajte dieťaťu výnimočné školské prostredie.

Vyučovací proces sa realizuje v areáli Zariadenia lesnej pedagogiky. Okrem budov postavených s dôrazom na ekologické hľadisko, výučba prebieha aj v prírodnom prostredí a v externých triedach. Mladší žiaci majú svoju domovskú triedu v budove Čakanka, starší v budove Nechtík. Okrem týchto budov využívajú žiaci pri vyučovaní aj učebňu remesiel Horec pri rôznych technických prácach a budovu Mak na pohybové aktivity.

Podporte jeho talenty v malom rodinnom kolektíve.

Malý kolektív nám umožňuje uvidieť jedinečnosť každého dieťaťa a pomáhať mu rozvíjať jeho talenty. Deti sa vzdelávajú v 2 triedach vo vekovo zmiešaných skupinách. Aj takýmto spôsobom u detí podporujeme spoluprácu, samostatnosť, zodpovednosť, kreativitu, komunikačné schopnosti, kritické myslenie, sociálno-emocionálny vývoj.

Nerobte si starosti s financovaním školy.

Ak v súčasnej neistej dobe prídete o prácu, nemusíte mať obavy, ako zaplatíte školné. Sme pripravení podať Vám pomocnú ruku. Počas doby, kedy ste zostali bez práce (maximálne do konca školského roku), školné nemusíte platiť. Polovicu nesplatenej časti školného uhradíte do dvoch rokov, druhú polovicu zaplatíme my.

Naše skúsenosti

Skúsenosti a nadšenie nám pomáhajú prinášať do vzdelávania kvalitu.

 • 17 rokov úspešného fungovania bilingválneho gymnázia.
 • Takmer 40 percent absolventov gymnázia študujúcich na zahraničných vysokých školách.
 • 11 rokov fungovania základnej a materskej školy.
 • 7-ročné skúsenosti nášho partnera spoločnosti Krásne Sady na poli environmentálnej edukácie.
 • 46-členný tím pedagógov.

Naša ponuka

Naše celostné autentické vzdelávanie zahŕňa aj:

 1. Pri doprave detí z Popradu možnosť využívať školský autobus.
 2. Navýšený počet hodín prvouky a prírodovedy v rámci disponibilných hodín.
 3. Školský klub.
 4. Konverzácie v angličtine 3x týždenne.
 5. Základná umelecká škola – výtvarný odbor, hudobný odbor (individuálna hra na hudobný nástroj za poplatok).
 6. Krúžky – prírodovedecký, parkúr, pohybový, ľudové tradície.

Referencie

„Pri výbere školy sme zohľadňovali veľkosť školy, lokalitu, prostredie a metódy vyučovania. Rozumiem prístupu rodičov, že najlepšia škola je najbližšia škola, najlepší krúžok je najbližší krúžok, ale myslím si, že dnes už máme možnosti dať deťom aj niečo viac.“

— Klaudia Sisková

„Pre envirotriedu v Krásnych Sadoch sme sa rozhodli, lebo je tu prívetivá atmosféra a verím, že to je pre dieťa dôležité. Deti trávia viac času v prírode a je tu malý kolektív. V tomto čase „covidovom“ je to tiež dôležité. Podstatné je pre mňa, aby základ, ktorý dcéra v škole dostane, bol kvalitný a dobrý. A aj keď je to spojené s tým, že ju do školy musím doviesť, nevidím to ako veľkú prekážku.“

— Júlia Goncharová

„Túto školu sme pre naše dieťa vybrali hlavne kvôli výučbe vo vonkajšom prostredí, čo nielenže utužuje zdravie detí, ale umožňuje aj vychovávať ich k láske k prírode a jej ochrane. Zároveň to umožňuje zážitkový spôsob vyučovania, kedy sa vedomosti uchovávajúhlbšie ako keď sa dieťa učí len z rozprávania pedagógov a z učebníc. Oceňujeme aj vekovo zmiešaný kolektív, kedy staršie skupiny pomáhajú mladším a pedagógovia majú možnosť individuálnejšieho prístupu k deťom.“

— Ľubor Maga

„V malom kolektíve má dieťa možnosť spoznávať seba do hĺbky, bez zbytočných vonkajších podnetov, ktoré prináša dnešná doba alebo veľké kolektívy, kde učiteľ nemá dostatok času na dieťa. Vnímam, že pre moju dcéru je skvelé, že je v takomto kolektíve, ktorý je pre ňu bezpečný, cíti sa v ňom prirodzene a dobre ako v takej druhej rodine.“

— Kamila Olejníková

Vaše kroky

Pri záujme o štúdium v envirotriedach postupujte nasledovne

1.

Napíšte nám a dohodnite si stretnutie. Uvidíte priestory envirotried a získate viac informácií o štúdiu.

Napísať a dohodnúť stretnutie »

2.

Vyplňte dotazník záujmu o školu. Počet miest v envirotriedach je obmedzený, preto odporúčame si miesto rezervovať dopredu.

Vyplniť dotazník »

3.

Príďte na otvorené hodiny a Dni otvorených dverí. Naživo uvidíte výchovno–vzdelávací proces.

Prejaviť záujem »

Náš prístup

V súčasnej dobe, ktorá prináša rýchle zmeny, je dobré môcť sa oprieť o svoju školu.

Ako dieťaťu poskytnúť kvalitné vzdelanie, ktoré mu prinesie hlboké akademické znalosti sociálne a emocionálne zručnosti, je dnes pre rodičov výzvou. Výzvou sa stáva i to, ako dieťaťu umožniť, aby napredovalo vo svojich talentoch a rozvinulo svoj plný potenciál. Vo veľkých vekovo homogénnych kolektívoch pedagóg častokrát nemá dostatok priestoru, aby sa venoval zvlášť každému dieťaťu.

Rodič neraz čelí aj výzve, ako pre svoje dieťa zabezpečiť také prostredie na vzdelávanie, ktoré bude podporovať jeho imunitu a zdravie. Nedostatok pohybu na čerstvom vzduchu sa môže odraziť nielen na zdraví dieťaťa, ale môže vplývať aj na jeho motiváciu k učeniu či spôsobovať problémy v jeho správaní.

Odpoveďou na tieto výzvy rodičov môže byť výučba realizovaná v prírode, autenticky s prepojením na praktické uplatnenie, v menších vekovo-zmiešaných kolektívoch.

Malé kolektívy umožňujú pedagógom venovať deťom dostatočnú pozornosť. Ak dieťa vyniká v nejakej oblasti, môže dostávať náročnejšie úlohy a zlepšovať sa. Napomáhajú tiež k lepšiemu budovaniu vzájomných vzťahov medzi deťmi a medzi deťmi a pedagógmi. Skupina detí rôzneho veku podporuje rozvoj ich schopností spolupracovať, byť samostatný a zodpovedný, kriticky myslieť či správne komunikovať.

Pri autentickom vzdelávaní, kde dieťa zažíva spojenie teoretických vedomostí s praxou, sa uňho zvyšuje chuť získavať nové poznatky a učiť sa. Vedomosti sa hlbšie uchovávajú a zlepšujú sa vzdelávacie výsledky detí. Pri zapojení prírody ako prirodzeného prostredia na učenie sa zlepšuje ich pozornosť, aj správanie. Dostatok pohybu na čerstvom vzduchu priaznivo vplýva aj na zdravie a psychiku detí.