Mgr. Monika Slavkovská

Špeciálne triedy Súkromná základná škola

"Deti treba vychovávať, dospelých už iba milovať takí akí sú."


Zobraziť články učiteľa

monika.jarosova@lifeacademy.sk

+421 944 287 811

Vyštudovala som odbor špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na magisterskom štúdiu som sa zamerala na odbor pedagogiky sluchovo postihnutých a poradenstvo.

Na spojenej škole Life Academy vykonávam individuálnu a skupinovú špeciálno-pedagogickú intervenciu u žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania.
Poskytujem poradenstvo, konzultácie v procese výchovy a vzdelávania žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom.

Je to pre mňa výzva pracovať s deťmi, ktoré si vyžadujú špeciálnu starostlivosť.

Ak vidím napredovanie žiakov správnym smerom, ich spontánnosť a prirodzenosť.

V mojom odbore len začínam tak verím, že sa mi podarí dosiahnuť veľa úspechov.

Mojím prianím je aby na mňa žiaci spomínali s úsmevom.

Radosť v očiach žiakov.

Čas strávený s rodinou, čítanie kníh, vzdelávanie v odbore a všetko čo je spojené s poľovníctvom 🙂