Enviro triedy v Krásnych Sadoch

Elokované pracovisko Súkromnej základnej školy Life Academy

V ekolokalite Krásne Sady Mlynica sme od školského roku 2020/2021 vytvorili enviro triedy určené žiakom 1. – 4. ročníka základnej školy.

Enviro triedy v Krásnych Sadoch

Elokované pracovisko Súkromnej základnej školy Life Academy

V ekolokalite Krásne Sady Mlynica sme od školského roku 2020/2021 vytvorili enviro triedy určené žiakom 1. – 4. ročníka základnej školy.

Koncept vzdelávania sa opiera o využívanie a zapájanie okolitého prírodného prostredia do výučby a prepájanie teoretických poznatkov v čo najväčšej miere s reálnym životom a praktickými zručnosťami.

Žiaci tejto triedy majú v rámci disponibilných hodín rozšírené vyučovanie prvouky a prírodovedy. Prírodné prostredie a jeho danosti sa využívajú nielen pri výučbe týchto dvoch predmetov, ale aj ostatných predmetov školského kurikula. V tomto modeli vzdelávania prepájame environmentálnu výchovu, pohyb, umenie a kultúru so všetkými predmetmi tak, aby sme cez podnetné zážitky formovali celistvého človeka.

Deti absolvujú vyučovací proces vonku, v prírode, vždy ak to umožňuje téma preberaného učiva a tiež poveternostné podmienky. V autentickom prostredí prírody, v exteriéri elokovaného pracoviska, majú žiaci vytvorené tzv. externé triedy, kde sa realizuje vyučovanie.

Triedy v interiéri zariadenia sú vizuálne a tematicky prispôsobené jednotlivým oblastiam vzdelávania. Žiaci sa vzdelávajú vo vekovo zmiešanom kolektíve, podľa obsahu a rozsahu preberaného učiva však pedagóg volí aj vyučovanie podľa ročníkov.

V popoludňajších hodinách žiaci navštevujú školský klub. V rámci jeho činnosti sú pre deti zabezpečené tieto aktivity: výtvarný odbor základnej umeleckej školy, krúžok capoeiry (bojového umenia, v ktorom sa spája hudba, tanec a akrobacia), prírodovedecký krúžok, krúžok anglického jazyka, hudobný odbor základnej umeleckej školy (hra na individuálny hudobný nástroj – gitara, husle).

Naším zámerom je, aby sme u detí rozvíjali a udržiavali nadšenie objavovať a chuť učiť sa. A tiež, aby svoje ciele, aj vo vzdelávaní, dosahovali s radosťou.

Chcete nechať svoje deti študovať u nás?

Dajte nám o sebe vedieť v tomto dotazníku
Vyplniť formulár »

Viac o Krásnych Sadoch

Získajte viac informácií na stránkach Krásnych Sadov
Pozrieť ich web »