Poplatky spojené so štúdiom


Poplatky spojené so štúdiom - zápisné a školné - je potrebné uhradiť do 1. 9. 2016 prevodným príkazom, resp. vložením na účet:

Prima banka Poprad

číslo účtu:

variabilný symbol:

konštantný symbol:

špecifický symbol:

5600

6132016001/5600, IBAN: SK 76 5600 0000 0061 3201 6001

rodné číslo žiaka

neuvádzať

neuvádzať

Do poznámky: meno, priezvisko a trieda žiaka

Poplatky je možné uhrádzať tromi spôsobmi:

1. ročníky + noví žiaci:

1. k 1.9.2016 alebo k dátumu nástupu nového dieťaťa

200,00 € zápisné na celé štúdium

+ 1000,00 € školné na školský rok 2016/2017

+ 400,00 € na Súkromný školský klub detí na školský rok 2016/2017

+ 55,00 € na pomôcky pre deti na školský rok 2016/2017


2. k 1.9.2016 alebo k dátumu nástupu nového dieťaťa

200,00 € zápisné na celé štúdium

+ 500,00 € školné na 1.polrok školského roka 2016/2017

+ 200,00 € na Súkromný školský klub detí na 1.polrok školského rok 2016/2017

+ 27,50 € na pomôcky pre deti na 1. polrok školského roka 2016/2017

K 1.2.2017:

+ 500,00 € školné na 2.polrok školského roka 2016/2017

+ 200,00 € na Súkromný školský klub detí na 2 .polrok školského rok 2016/2017

+ 27,50 € na pomôcky pre deti na 2. polrok školského roka 2016/2017


3. k 1.9.2016 alebo k dátumu nástupu nového dieťaťa do školy:

200,00 € zápisné za celé štúdium

+ k 1. dňu daného mesiaca (september 2016 – jún 2017) mesačný poplatok vo výške:

100,00 € školné na mesiac

40,00 € mesačný príspevok na Súkromný školský klub detí

5,00 € mesačný príspevok na pomôcky pre deti (za september sa hradí 10,00€)

2. – 8. ročník (bežné aj špeciálne triedy)

1. k 1.9.2016 alebo k dátumu nástupu nového dieťaťa do školy:

+ 1000,00 € školné na školský rok 2016/2017

+ 400,00 € na Súkromný školský klub detí na školský rok 2016/2017

+ 55,00 € na pomôcky pre deti na školský rok 2016/2017


2. k 1.9.2016 alebo k dátumu nástupu nového dieťaťa do školy:

+ 500,00 € školné na 1.polrok školského roka 2016/2017

+ 200,00 € na Súkromný školský klub detí na 1.polrok školského rok 2016/2017

+ 27,50 € na pomôcky pre deti na 1.polrok školského roka 2016/2017

K 1.2.2017:

+ 500,00 € školné na 2.polrok školského roka 2016/2017

+ 200,00 € na Súkromný školský klub detí na 2.polrok školského rok 2016/2017

+ 27,50 € na pomôcky pre deti na 2.polrok školského roka 2016/2017


 

3. k 1.9.2016 alebo k dátumu nástupu nového dieťaťa do školy:

k 1. dňu daného mesiaca (september 2016 – jún 2017) mesačný poplatok vo

výške:

100,00 € školné na mesiac

40,00 € mesačný príspevok na Súkromný školský klub detí

5,00 € mesačný príspevok na pomôcky pre deti (za september sa hradí 10,00€)