Life Academy – o nás


image

Už v Súkromnej materskej škole má dieťa možnosť nenásilnou hravou formou získať kvalitné základy anglického jazyka.

V Súkromnej základnej škole s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka sa žiaci vzdelávajú v anglickom jazyku nielen na vyučovaní, ale nenásilnou formou aj počas popoludňajšej činnosti v školskom klube a v záujmových útvaroch Súkromného centra voľného času, ktoré je súčasťou projektu.

Súkromné bilingválne gymnázium zabezpečuje intenzívne vzdelávanie v anglickom jazyku v jednotlivých vyučovacích predmetoch. Žiaci gymnázia majú možnosť súbežne s maturitou získať odbornú štátnu jazykovú skúšku na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

Zriaďovateľ

Life Academy, s. r. o.

Francisciho 906/25, 058 01 Poprad

IČO: 44 405 847

DIČ: 2022705047

Konatelia: PaedDr. Gabriela Česlová, PhD., Milan Čuba

Subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti

Súkromná materská škola

Rovná 597/15

058 01 Poprad

 

Tel.: +421 903 822 866

 

IČO: 42 235 260

DIČ: 2023530366

Súkromná základná škola

Rovná 597/15

058 01 Poprad

 

Tel.: +421 918 727 735

 

IČO: 42 235 251

DIČ: 2023530344

Súkromné gymnázium

Rovná 597/15

058 01 Poprad

 

Tel.: +421 918 473 448

 

IČO: 42 028 566

DIČ: 2022240715