Prijímanie do materskej školy


Zápis a prijatie deti do materskej školy

Deti sa do materskej školy prijímajú na začiatku školského roka alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita predškolského zariadenia. Pri prijímaní deti na začiatku školského roka zverejní riaditeľka školy najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka na hlavnom vchode do budovy MŠ miesto a čas podania prihlášky, počet detí, ktoré môžu byť prijaté a kritéria prijatia detí do MŠ.

Prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.

Prihlášku si zákonný zástupca dieťaťa vyzdvihne u riaditeľky MŠ a na webovej stránke MŠ. K vyplnenej prihláške prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, kópiu jeho rodného listu a preukazu poistenca.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ na začiatku školského roka dostane zákonný zástupca najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roka.

Prijatie dieťaťa v priebehu školského roka.

Pokiaľ je voľná kapacita zariadenia, môže riaditeľ školy rozhodnúť o prijatí dieťaťa do MŠ aj v priebehu školského roka. V tom prípade rodič podáva prihlášku priamo pred požadovaným termínom nástupu.

Zoznamy a počty prijatých detí riaditeľ predkladá rade školy a zriaďovateľovi.

Maximálny počet prijatých detí vo veku od 3 do 6 rokov na triede je 20. Maximálny počet prijatých detí do troch rokov je 15.