Poplatky spojené so štúdiom


Poplatky spojené so štúdiom - zápisné a školné - je potrebné uhradiť prevodným príkazom, resp. vložením na účet:

Prima banka Poprad

číslo účtu:

variabilný symbol:

konštantný symbol:

špecifický symbol:

5600

6132016001/5600, IBAN: SK 76 5600 0000 0061 3201 6001

rodné číslo žiaka

0558

neuvádzať

Do poznámky: meno, priezvisko a trieda žiaka

Poplatky je možné uhrádzať tromi spôsobmi:

príma, I. A (zápisné - 200 € sa platí za celé štúdium v 1. ročníku)

1. k 1. 9. 2017   200 € zápisné za celé štúdium

+ 1000 € školné na školský rok 2017/2018


2. k 1. 9.  2017  200 € zápisné za celé štúdium

                          + 500 € školné na 1. polrok šk. r. 2017/2018

k 1. 2.  2018 + 500 € školné na 2. polrok šk. r. 2017/2018


3. k 1. 9.  2017  200 € zápisné za celé štúdium

                          + školné uhradené v desiatich rovnakých mesačných splátkach vo výške 100 €  najneskôr do 1. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok uhrádza.


sekunda, tercia, II. A, III. A, IV. A, V. A (zápisné sa platilo za celé štúdium v 1. ročníku)

1. k 1. 9. 2017   1000 € školné na školský rok 2017/2018


2. k 1. 9.  2017   500 € školné na 1. polrok šk. r. 2017/2018/2017

2. k 1. 2.  2018   + 500 € školné na 2. polrok šk. r. 20162017/20182017

3. k školné uhradené v desiatich rovnakých mesačných splátkach vo výške 100 €  najneskôr do 1. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok uhrádza.