Poplatky spojené so štúdiom


Poplatky spojené so štúdiom - zápisné a školné - je potrebné uhradiť do 1. 9. 2016 prevodným príkazom, resp. vložením na účet:

Prima banka Poprad

číslo účtu:

variabilný symbol:

konštantný symbol:

špecifický symbol:

5600

6132016001/5600, IBAN: SK 76 5600 0000 0061 3201 6001

rodné číslo žiaka

0558

neuvádzať

Do poznámky: meno, priezvisko a trieda žiaka

Poplatky je možné uhrádzať tromi spôsobmi:

príma, I. A (zápisné - 200 € sa platí za celé štúdium v 1. ročníku)

1. k 1. 9. 2016   200 € zápisné za celé štúdium

+ 1000 € školné na školský rok 2016/2017


2. k 1. 9.  2016  200 € zápisné za celé štúdium

                          + 500 € školné na 1. polrok šk. r. 2016/2017

k 1. 2.  2017 + 500 € školné na 2. polrok šk. r. 2016/2017


3. k 1. 9.  2016  200 € zápisné za celé štúdium

                          + k 1. dňu daného mesiaca (september 2016 – jún 2017) mesačný poplatok 100 €


sekunda, II. A, III. A, IV. A, V. A (zápisné sa platilo za celé štúdium v 1. ročníku)

1. k 1. 9. 2016   1000 € školné na školský rok 2016/2017


2. k 1. 9.  2016   500 € školné na 1. polrok šk. r. 2016/2017

2. k 1. 2.  2017   + 500 € školné na 2. polrok šk. r. 2016/2017

 

3. k 1. dňu daného mesiaca (september 2016 – jún 2017) mesačný poplatok 100 €